Енергийна инфраструктура

ПЪРВА НАГРАДА: „Модернизация на компресорни станции Лозенец, Странджа,Петрич, Ихтиман чрез интегриране на нискоемисионни газтурбокомпресорни агрегати“

Инвеститор:

”Булгартрансгаз“ ЕАД

Строителен надзор:

„Икар консулт“АД

Проектант:

„Главболгарстрой“ АД

Адрес:

Лозенец, Странджа,Петрич, Ихтиман

Изпълнител:

„Главболгарстрой“ АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Обхватът на договорa включва инвестиционно проектиране, доставка на необходимото оборудване, изпълнение на строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на КС“ Странджа“, КС „Петрич“, КС „Лозенец“ и КС „Ихтиман“ в това число:
Строеж I – Реконструкция на КС „Странджа“ с изграждане на два нови високо екологични газотурбокомпресорни агрегата; адрес: с. Горска Поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол;
Строеж II – Реконструкция на КС „Петрич“ с изграждане на един нов високо екологичен газотурбокомпресорен агрегат; адрес: с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград;
Строеж III – Реконструкция на КС „Лозенец“ с изграждане на два нови високо екологични газотурбокомпресорни агрегата; адрес: с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол;
Строеж IV – Реконструкция на КС „Ихтиман“ с изграждане на един нов високо екологичен газотурбокомпресорен агрегат, адрес: с. Стамболово, общ. Ихтиман, обл. Софийска;
Строежите са изпълнени на пълен инженеринг (под ключ) съгласно Техническите изисквания на Възложителя, неразделна част от Договора. Основната концепция на Техническите изисквания, освен излизането от експлоатация на изчерпалите ресурса си налични газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), е и внедряване на нови ниско емисионни газотурбодвигатели (ГТД), за гарантиране на действащите в страната екологичните норми, за вредни емисии (CO2 и NOx), изпускани от тях в атмосферата.
Инвестиционното проектиране е изпълнено в пълно съответствие с Техническите изисквания на Договора и в непрекъснат синхрон със специалистите на Възложителя. Изпълнението на строежите е завършено в сроковете по Договора, включително пусково-наладъчните дейности, единични и комплексни изпитания доказващи функционалността на системите, 72-часови проби под товар и тестове за доказване на производителността на агрегатите. Резултатите от постигнатите параметри по време на тестовете за производителност надминаха заложените в Техническото задание.

За площадките са направени доставки на основно оборудване, както следва:
•    Газови турбо-компресорни агрегати с мощност 9,86 МW – 6 бр.;
•    Спомагателно оборудване свързано с работата на агрегатите;
•    Агрегатна система за автоматично управление (АСАУ) на работата на всеки ГТКА и свързаните с него интерфейсни съоръжения.
•    Екологични системи за минимизиране на вредните емисии в атмосферата;
Основното оборудване е доставено в повече от 200 пакета с общо тегло (нето) над 542 т.
Освен посоченото по-горе основно технологично оборудване, са доставени и следните технологично съпътстващи съоръжения:
•    Процесни филтър сепаратори – двустепенни, със степен на очистка 99,99% до 5 микрона с общо тегло около 56 т, съгласно European PED 97/93 EG - 6 броя;
•    Процесни охладители на газа, осигуряващи максимална температура в изходящите шлейфи  +40оС, с общо тегло около 320 т., съгласно European PED 97/93 EG - 6 броя;
•    Охладители за смазочното масло на ГТКА, с тегло около 60 т European PED 97/93 EG - 6 броя;
•    Изпускателни тръби (комини) с диаметър 2400 мм и височина 15 м от кота +/- 0,00 на цеха, с вградени шумозаглушители и периферна охлаждаща система, единично тегло 13 т. - 6 броя
•    Филтри за очистване на горивен въздух с довеждащи до газовата турбина въздуховоди и шумозаглушители, при гарантирана чистота на въздуха след тях 99,99% до 5 микрона - 6 броя;
•    Тръби с диаметър ½”(DN 15) ÷ 48“ (DN 1200 мм) и дебелина на стените от 3,2 мм ÷ 17,5мм, с обща дължина около 9460 м (около  1100 т), работно налягане 5,5 МРа, материали – Х65, Х60, Х52 и Grade B по АPI 5 L и фитинги  ½”(DN 15) ÷ 48“ (DN 1200) по АSME 16.9 и MSS-SP-75;
•    Спирателна арматура с DN 15 до DN 1000, class от 150 до 600 по API 6L над 2500 единици;
•    Винтови компресори за въздух за пневматично управление на спирателната арматура и други съоръжения, с пълен набор от системи за подготовка на въздуха и 100% резервирана мощност по производителност;

На две от компресорните станции, КС „Ихтиман“ и КС „Петрич“, са подменени електро-разпределителните съоръжения РУ 20/0,4 kV.
На всяка от станциите е проектирана и изпълнена Общостанционна система за управлени (САУ на КС), доставена, сглобена и „оживена“ в България. Станционната система за управление включва в себе управлението на всички  технологични системи на компресорната станция. Станционнaта системa е интегрирана до ниво „Главен диспечер“ на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД.
Доставеното оборудване за изграждане на тези системи e на водещи световни производители.
Произведено и доставено е регулиращото и предпазно оборудване за компресорите. Инсталациите за подготовка на горивен газ (БПГГ) за КС Ихтиман, КС Лозенец и КС Петрич са доставени в сглобен вид (на рами). Доставени са и елементите необходими за преработката на съществуващата БПГГ на КС „Странджа“, чиято преработка е направена от Изпълнителя.
Нестандартно оборудване, включващо метални конструкции, въздуховоди, опори под тръбите и други, е изготвено основно в работилниците и заводите на “Главболгарстрой“ АД.