Транспортна пътна инфраструктура

ТРЕТА НАГРАДА: Обновяване на градска жизнена среда в северна промишлена зона и южна промишлена зона Договор № BG16RFOP001-1.004-0002-C01, ОПРР 2014-2020

Инвеститор:

Община Бургас

Строителен надзор:

„Пътинвест –инженериг“ АД

Проектант:

„ АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД

Адрес:

гр. Бургас

Изпълнител:

КОНСОРЦИУМ „ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 Бургас КРАЙЕЗЕРНА“ ДЗЗД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проект: Обновяване на градска жизнена среда в северна промишлена зона и южна промишлена зона
Проектът попада в обхвата на зоната с потенциал за икономическо развитие, като извършените дейности са подбрани и обединени въз основа на интегриран териториален подход, с който се цели трайно подобряване на инфраструктурата в индустриалните зони и бизнес парковете, чрез използване на наличния потенциал.
Улица “Крайезерна е от основните улици обслужващи зоната с потенциал за икономическо развитие на Бургас. Тя е разположена в западната част на Северна промишлена зона и е основна за достъпа до редица производствени предприятия и фирми на територията на СПЗ и Индустриален и логистичен парк Бургас АД.
Преди стартиране на проекта техническата инфраструктура бе недоизградена и амортизирана, което възпрепятстваше инвестиционна активност в тази част от зоната. Липсваха подходящи условия за развитие на бизнес инициативи.
Разработеният технически инвестиционен проект предвижда етапност, за да може всеки етап след завършването си да функционира самостоятелно.
Етап 1 включва изграждането на главното трасе на улица "Крайезерна", обособявайки 4-лентов път, и частично изграждане на кръгово кръстовище. Извърши се и изместване и подобряване на всички комуникации и техническа инфраструктура.
Етап 2а включва доизграждането на кръгово кръстовище и връзките с пътищата от републиканската мрежа в посока София, Варна, Созопол, кв. "Долно Езерово".
Етап 2б включва изграждане на две нови кръгови кръстовища, както и на връзките, които се включват към кръговите кръстовища и към бул. „Тодор Александров“, заедно доизграждането на главното трасе до входа на пристанището.
Етап 3 предвижда да се изгради локално платно, което да се привърже към ул. „Крайезерна“. Заедно с локалното платно се изгражда и велоалея, която е привързана към него.
Завършването на улицата е от голямо значение за осигуряване на достъп до терените в Северна промишлена зона и за извеждане на транзитния трафик извън центъра на Бургас. Целта бе да се осигури директна връзка с главен път І-6 София - Бургас и І-9 Варна - Бургас - М. Търново - ГКПП Малко Търново, както и с прилежащите производствени зони "Север", "Юг" и "Победа", пристанищен комплекс "Запад" и с цялото Южно Черноморие.
С дейностите по реконструкция и разширение на ул. “Крайезерна„ и подобряване на инфраструктурата се създадоха условия за привличане на нови инвестиции нарастване на икономическия потенциал, а с извеждане на транзитния трафик ще се подобрят екологичните показатели, като се намалят задръстванията, пътни инциденти, шум и емисии във въздуха.
Реализирането на проекта несъмнено има пряк принос в постигането на хоризонталите политики на ЕС, свързани с устойчиво развитие, подобряване и опазване на околната среда, равни възможности и социално включване, иновации и правене на политики на местно, регионално, национално и международно ниво.


Резултати:
4,315 м. рехабилитирана улична мрежа, вкл. директно трасе и 6 бр. връзки и кръгово 1;
1757 м. изместен клон от газопроводна мрежа;
2260,50 м. - Изградена дъждовна канализация за отводняване на уличното платно;
2100 м. - новоизграден водопровод;
89 - монтирани стъбове за улично осветление;

Осигурени бързи транспортни връзки от и до ключови логистични обекти и международни и регионални пътища;
Осигурен алтернативен маршрут за транзитно преминаващ трафик;
Подобрена екологична обстановка и повишено качество на живот на гражданите на град Бургас;