Транспортна железопътна инфраструктура

ТРЕТА НАГРАДА: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Участък Първомай-Свиленград”

Инвеститор:

Държавно предприятие „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ (ДП НКЖИ)

Строителен надзор:

ДЗЗД „ПСРСТ” - Консорциум между „Техника и проекти“ АД (ТИПСА), СИСТРА, ЛУИС БЕРГЕР, ТРАДЕМКО и РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД (Фаза 4.1, Фаза 4.2)

Проектант:

Фаза 4.1 – „Терна” АД (Гърция); Фаза 4.2 – Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011”; Фаза 4.3 – „Старт инженеринг”АД

Адрес:

Южен централен район – районите на гр. Хасково и общините Пловдив и Свиленград

Изпълнител:

Фаза 4.1 – „Терна” АД (Гърция); Фаза 4.2 – Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011”; Фаза 4.3 – „Старт инженеринг”АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проектът „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX” обхваща реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, малки и големи съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия. Проектът „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, Участък Първомай – Свиленград” е насочен към подобряване на железопътната инфраструктура с оглед повишаване на скоростта за движение на пътнически влакове до 160/200 км/ч, а на товарните - до 120 км/ч, инсталиране на оборудване за сигнализация  и изграждане на цялата линия от Пловдив до Свиленград, включително до границите на Р. България с Турция и Гърция с високи експлоатационни показатели и покриване на европейските изисквания за безопасност на движението, енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Фаза 1: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км”;
Фаза 2: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км”;
Фаза 3: „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград”
Основни дейности за Фаза 1 и Фаза 2:
•    Работно проектиране и изграждане на съоръженията и долното строене на трасето за еднопътна линия за целия участък;
•    Работно проектиране и изграждане на дренажни системи;
•    Работно проектиране и изграждане на железопътни съоръжения – мостове, водостоци, подпорни стени и т. н.
•    Работно проектиране и изграждане на съоръжения за пресичане на железопътната инфраструктура – пътни и пешеходни надлези и подлези, селскостопански прокари и т.н.
•    Строителни параметри, позволяващи скорост 160 км/ч на конвенционален подвижен състав и скорост 200 км/ч за влакове с накланящи се кошове: минимален радиус на хоризонталните криви 1500 м (в зоната на граничния преход – 800 м), максимален надлъжен наклон 10‰, осово натоварване 22.5 т/ос, габарит GC, минимален радиус на вертикалните криви 15000 м;
•    Работно проектиране и изграждане на гари и спирки, включително ремонт/изграждане на приемни здания и други сгради в районите им;
•    Работно проектиране и изграждане на електрификацията на новоизградената инфраструктура и свързване на системите на контактната мрежа и захранването на границите на отсечката със системите на съседните прилежащи отсечки, включително необходимите за целта съоръжения;
•    Работно проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството;
•    Работно проектиране и изграждане на нови разделни постове и нова обходна линия между тях;
•    Пълна рекултивация на старата железопътна линия след демонтажа;
•    Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонни траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път, шенаж и репераж;
•    Работно проектиране и изграждане на електронни вагонни везни в гарите Харманли и Свиленград;
•    Работно проектиране и изграждане в урбанизираните територии на шумозаглушителни огради;
•    Изпълнение на мерки по опазване на околната среда и по Програма „Натура 2000″.
•    Тестване и въвеждане в експлоатация на изградената инфраструктура.
Основни дейности за Фаза 3:
•    Работно проектиране и изграждане на 2 нови тягови подстанции;
•    Работно проектиране и изграждане на високоволтови далекопроводи, свързващи новите подстанции със системите на НЕК;
•    Работно проектиране и изграждане на пътни/железопътни връзки към новите подстанции;
•    Работно проектиране и изграждане на дежурен пункт (подрайон) в района на тяговата подстанция в Свиленград;
•    Работно проектиране и изграждане на разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград;
•    Работно проектиране и изграждане на свързването на тяговите подстанции със системите на контактната мрежа и секционните постове;
•    Работно проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството.