Екологична инфраструктура

ПЪРВА НАГРАДА: „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасе

Инвеститор:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Строителен надзор:

ДЗЗД “КОНСОРЦИУМ ЕН АР – БАНКЯ“, с Водещ партньор „ЕН АР Консулт“ ЕООД

Проектант:

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОКАН – АКВА” и „СИВИДИЗАЙН – ВАГ- ПРОЕКТ”

Адрес:

гр. Банкя и кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал, с. Иваняне - Столична община

Изпълнител:

Обединение „МОНИСАД БАНКЯ” ДЗЗД, „САД С.А. – клон България” и „Монимекс ЕООД“

Принтирай

 • Ексклузивен партньор
 • Със съдействието на

Информация

Основни характеристики:

 

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа – траншеен и безтраншеен способ (микротунелиране)

Преминаване през реки

Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа

Възстановяване на настилки

Възстановяване на охранителни съоръжения (канавки, подпорни стени, корекция на речно корито)

Място на извършване на работите

Град Банкя и кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район Банкя, Столична община, България

Обща стойност на работите извършени от „МОНИСАД БАНКЯ” ДЗЗД

 56 097 991.12 лева без ДДС

 

 

Период на извършване на работите

От 10/12/2013 г. до 07/09/2015 г.

Описание на извършените работи от ДЗЗД Обединение „МОНИСАД БАНКЯ”

 

Новоизградена канализационна мрежа с дължина 36,180 km.

Тръби: GRP – С диаметри от Ø500 до Ø1 400 mm.

              PP – С диаметри от Ø315 до Ø1 200 mm.

              PPR – С диаметри от Ø150 до Ø1 000 mm.

Стоманобетонни тръби (микротунел) Ø1 000 mm.

Сградни канализационни отклонения (СКО) – 1509 бр.

Новоизградена водопроводна мрежа с дължина 11 549 m.

Тръби: PEHD – С диаметри от Ø32 до Ø225 mm.

Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) – 559 бр.

Пътни работи

Възстановена улична настилка – 165 500 m2

Възстановена тротоарна настилка – 1 500 m2

Описание на извършените работи от „САД С.А. – клон България“

Канализационна мрежа с дължина 16,838 km.

GRP SN 10 000 муфени – диаметър Ø1 2001 080 m – при дълбочина на полагане 3,5m – 7m

GRP SN 10 000 муфени – диаметър Ø1 400 mm – 1 635 m – при дълбочина на полагане 3,5m – 5m

PEHD SN8 муфени – Ø315 – 100 m – при дълбочина на полагане 3,5m – 4m

PEHD SN8 муфени – Ø400 – 80 m – при дълбочина на полагане 4m – 4,5m

PEHD SN8 муфени – Ø500 – 385 m – при дълбочина на полагане 4m – 6m

PEHD SN8 муфени – Ø630 – 850 m – при дълбочина на полагане 4,5m – 6,5m

PEHD SN8 муфени – Ø800 – 2 615 m – при дълбочина на полагане 4,5m – 8m

PEHD SN8 муфени – Ø1 000 – 3 310 m – при дълбочина на полагане 4m – 6,5m

PEHD SN8 муфени – Ø1 200 – 2 965 m – при дълбочина на полагане 5m – 8m

 

PEHD SN8 муфени – С диаметри от Ø315 до Ø1 200 mm – 10 305 m – при дълбочина на полагане 3,5m – 8m

 

PPR SN8 муфени – Ø300 – 350 m – при дълбочина на полагане 4m – 6m

PPR SN8 муфени – Ø400 – 310 m – при дълбочина на полагане 4,5m – 6m

PPR SN8 муфени – Ø500 – 950 m – при дълбочина на полагане 4m – 6,5m

PPR SN8 муфени – Ø600 – 520 m – при дълбочина на полагане 4,5m – 8m

PPR SN8 муфени – Ø800 – 970 m – при дълбочина на полагане 6m – 9m

 

PPR SN8 муфени – С диаметри от Ø300 до Ø800mm – 3 400 m – при дълбочина на полагане 3,5m – 9m

 

Стоманобетонни тръби (микротунел) Ø1 000 mm – 420 m – при дълбочина на пробив от 7m до 11m

 

Преминавания през реки – 2бр.

 

Сградни канализационни отклонения (СКО)573 бр.

 

Охранителна канавка – 550 m

 

Дължината на новоизградена водопроводна мрежа е 3 961 m.

Тръби: PEHD на челна заварка – С диаметри от Ø32 до Ø225 mm.

Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) – 182 бр.

 

Пътни работи

Възстановена улична настилка (асфалтобетон, паваж) – 70 500 m2

Възстановена тротоарна настилка (асфалтобетон, тротоарни плочи, ) – 1 200 m2

Описание на извършените работи от „Монимекс ЕООД“

Канализационна мрежа с дължина 19,342 km.

Тръби: GRP – С диаметри от Ø500 до Ø1 200 mm.

             PE – С диаметри от Ø315 до Ø1 200 mm.

             PPR – С диаметри от Ø150 до Ø1 000 mm.

Сградни канализационни отклонения (СКО) – 936 бр.

Корекция на речно корито, подпорни стени – 230 m

 

Дължината на новоизградена водопроводна мрежа е 7 633 m.

Тръби: PEHD – С диаметри от Ø32 до Ø225 mm.

Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) – 377 бр.

 

Пътни работи

Възстановена улична настилка (асфалтобетон – 90 880m2, паваж – 3 380m2) общо – 94 260 m2

Възстановена тротоарна настилка (тротоарни плочи) – 700 m2

 

Описание на извършените работи от „ЕН АР Консулт“ ЕООД, в качеството му на Водещ партньор в ДЗЗД “КОНСОРЦИУМ ЕН АР – БАНКЯ“

Консултантът въз основа на писмен договор с СО – район „Банкя“ е упражнил строителен надзор на строеж „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман. Михайлово, Вердикал и с. Иваняне район ”Банкя” - Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им".

При изпълнението дейностите по договора си, Консултантът е осъществявал:

 • Контрол по изпълнението на СМР и гарантиране съответствието им с одобрения инвестиционен проект и техническото предложение;
 • Контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, според разпоредбите на Наредба № 3 ”За съставяне на актове и протоколи по време на строителството“ (Обн., ДВ, бр.72 от 2003г; изм. и доп. бр.37/2004г, бр.29/2006г и бр. 98/2012г), както и други документи съобразно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, имащи отношение към строежа;
 • Участие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура;
 • Заверка на заповедната книга на строежа;
 • В изпълнение на разпоредбата на чл. 169б, ал.1, вр. чл.169а, ал.1 ЗУТ, извършва проверка за съответствието на материалите и изделията, предвидени за влагане в строежа, с изискванията на Европейското и Българското законодателство по отношение на строителните продукти – Закона за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г), Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Обн., ДВ, бр. 106/2006г; попр., бр. 3 и 9 от 2007г; изм., бр. 82/2008г, бр. 5/2010г, бр. 7/2011г и бр. 18/2012г);
 • Преглед и заверка на екзекутивните чертежи на Изпълнителя на СМР;
 • Организация, ръководство и документиране на проведените изпитвания във връзка с въвеждането в експлоатация на строежа;
 • Изготвяне и внасяне в Агенцията по геодезия, картография и кадастър необходимата документация за издаването на удостоверение по чл.52, ал.5 от Закон за кадастъра и имотния регистър (Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г.), вр. чл.175, ал.5 и чл.116, ал.1 ЗУТ. 
 • Изготвяне на Окончателен доклад в изпълнение на разпоредбата на чл.168, ал. 6 ЗУТ;
 • Окомплектоване и внасяне на изискващата се документация, необходима за назначаването на Държавна приемателна комисия;

 

В изпълнение на задължанията по договора си Консултантът е изпълнявал и следните административни задачи:

 • Подпомагане действията на Възложителя, за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на строежа;
 • Информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством редовни доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място;
 • Консултиране на Възложителя по административни проблеми, произтичащи от изпълнението на договора за строителство;
 • Контролиране осъществяването на мерките за публичност от страна на Изпълнителя на договора за строителство в частта за поставяне на билбордове и табели, предвидени в договора за строителство.

 

Консултантът е изпълнявал и следните задачи, свързани с договора за изпълнение на строителство:

 • Контрол на работната програма на Изпълнителя на договора за строителство;
 • Начално и последващи периодични заснемания на обекта. Одобряване на нивата и координатите на временни геодезични точки, ползвани от Строителя.
 • Одобряване на всякакви табели, поставяни на механизацията, в помещенията, на входове на строителните площадки и по техните граници;
 • Консултиране с Възложителя за всички искания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените, съгласно условията на договора за строителство в случаите на непредвидени разходи;
 • Консултиране на Възложителя по искове и претенции на изпълнителя на договора за строителство;
 • Контрол на извършваните проби и изпитвания, предшестващи въвеждането в експлоатация;
 • Контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българското законодателство;
 • Съхранение и контрол за своевременното предоставяне и пълнотата на цялата документация, имаща отношение към изпълнението на договора за строителство, включително документация от производителя и/или доставчика на материалите и изделията. Гаранции, застраховки, екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова документация и всички други документи, характеризиращи строежа;
 • Преглеждане и одобряване на месечните доклади на Изпълнителя и представянето им на Възложителя;
 • Информиране на Възложителя относно въпроси, отнасящи се до договорните отношения със Строителя или възможни спорове;
 • Подпомагане на Възложителя при администрирането на гаранциите за авансово плащане, за изпълнение и за задържани суми;
 • Доставки и материали, внесени от Изпълнителите за влагане при изпълнение на СМР;
 • Организация на движението по време на строителните работи;
 • Мерки за безопасни и здравословни условия на труд;
 • Работна програма с посочени ресурси;
 • План за поддръжка и обезопасяване на площадките в зависимост от технологията на изпълнение и от метеорологичните условия;
 • Подпомагане на бързото разрешаване на всякакви спорове между Възложителя и Изпълнителя за постигане на разумни решения, като целта е да не се забавя изпълнението на работната програма.
 • и други.