Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас

Инвеститор:

Община Бургас

Строителен надзор:

Обединение „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА – АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИК (КИГ – АЙ СИ К Ц”

Проектант:

КОНСОРЦИУМ „БУРГАС ЕКО ДЕПО 2012”

Адрес:

Община Бургас,община Камено, непосредствено до пътя c. Братово – с. Полски извор

Изпълнител:

Консорциум „БУРГАС ЕКО ДЕПО 2012”

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 43 231 121,10 лв.
Финансиращи органи: ОП "Околна среда 2007-2013", съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС
Старт на проекта: 25.08.2011
Край на проекта: 31.03.2016

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас обслужва общо 210 населени места с близо половин милион жители. В обхвата на системата влизат общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.
Изградена е инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови и строителни отпадъци, генерирани на територията на регион Бургас
1.1 КЛЕТКА 1 ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Клетка 1 на предприятието е разположена на обща площ от6 дка, с обем от 450 000 м3. Използвана е модерна технологиящадяща околната среда с изграден долен изолиращ екран на клетката, дренажна система за подпочвени води, дренажнасистема за отвеждане на инфилтрата.
1.2 ЕКОПАРК
Екопаркът обхваща площ от 1150 м2. На територията му са изградени център за временно съхранение на опасни отпадъци от бита (в т.ч. батерии и акумулатори, луминесцентни лампи, лекарства с изтекъл срок и др.), център за разделно събрани отпадъци от домакинствата и площадка за съхранение на излезли от употреба автомобилни гуми.
1.3 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Инсталацията е изградена на площ от 1580 м2 и включва три основни зони - приемна, сепариране и балиране. В сепариращата зона се извършва автоматизирано отделяне на черни метали и инертните материали, както и разделяне на потока от отпадъци чрез барабанни сита на две фракции, съобразно размера на частиците - над 150 мм и от 150 до 85 мм.
Отделянето на оползотворимите компоненти (различни видове пластмаси, цветни метали, стъкло, хартия и др.) се извършва ръчно на две затворени и климатизирани поточни линии. Балиращата система е снабдена с многофункционална преса за балиране на различните видове пластмаси, хартия и цветни метали. Пресата е снабдена с устройства за перфориране на пластмасовите бутилки и автоматично връзване на балите. Минималният капацитет на сепариращата инсталация е 80 000 т/г., а максималният – 179 300 т/г.
КОМПОСТИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Компостиращата инсталация е с капацитет 13 000 т/г. разделно събрани растителни отпадъци
Приложеният метод е полево компостиране в две последователни фази: ферментация и зреене. Фаза 1 се провежда в закрито помещение с площ от 997 м2 и възможност за автоматично регулиране на температурата и влажността в компостните купове. Втората фаза (зреенето на компоста) се извършва на открита площадка с площ 1800 м2. В края на втората фаза е налице стабилизиран готов компост, който може да се използва като почвен подобрител за повишаване на плодородието. Готовият компост се съхранява в закрито помещение с площ 377 м2.
1.4 ОБРАБОТКА НА СТРОИТЕЛНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ
За обработката на строителни отпадъци е изградена площадка с площ от 1920 м2, с 6 зони за прием на строителни отпадъци и 9 зони за произведени фракции и материали. Площадката е снабдена с роторна трошачка с капацитет 50 т/ч. На площадката годишно могат да се преработят 60 000 т строителни отпадъци.
Обособена е и Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци на площ от 1030 м2, на която е разположена дробилка с капацитет за приемане и обработване на 20 000 т/г. отпадъци и производителност 15 т/час. На площадката са обособени 2 зони - приемна и зона за раздробените отпадъци с контейнери за различните видове.
1.5 ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
Изградена е локална пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 6,02 м3/час. Технологията на съоръжението е базирана на модулна инсталация, в която са комбинирани процеси на механично и физико-химично пречистване. Технологичната схема на пречистване предвижда генерирането на два отпадъчни потока: поток условно пречистена вода, която отговаря на изискванията за заустване в градска канализация и поток, който представлява технологично отпадъчен инфилтрат от процеса на обработка и промивка.
В рамките на проекта е доставено и модерно оборудване
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – КАРНОБАТ
Претоварна станция Карнобат е изградена на площ от от 7.9 дка, и се намира на разстояние около 4 км от града. Капацитетът и е от 10 000 тона отпадъци годишно.
Тя обслужва населените места от общините Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме и отпадъците от общините Айтос и Руен. Разстоянието между ПСО – Карнобат и новото регионално предприятие е около 43 км. Станцията разполага със съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 до 18 хил. т/г. (10 т/час). На територията на площадката са изградени покрита претоварна станция с бункер и компактор-преса за зареждане на транспортните контейнери, площадка за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, екопарк на площ от 1272 м2, административно-битова сграда с КПП и лаборатория, гараж с автомивка и ремонтна работилница, дизелова колонка с резервоар, площадкова и довеждаща инфраструктура.

ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ –НЕСЕБЪР
Претоварната станция е разположена в землището на с. Равда и има претоварващ и транспортен капацитет от 15 000 тона годишно. ПСО – Несебър обслужва общините Несебър и Поморие, а разстоянието до новото регионално предприятие за третиране на отпадъци „Братово-Запад” е 55 км. Станцията разполага със съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20 до 36 хил. т/г. (20 т/час).
На територията на площадката са изградени: покрита претоварна станция (ЗП = 258,8 м2; РЗП = 337,1м2) с бункер, компактор-преса и устройство за зареждане и товарене на транспортните контейнери; площадка за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци 2660 м2; екопарк на площ от 1563 м2; административно-битова сграда с КПП и лаборатория (ЗП = 160,4 м2; РЗП = 313,4 м2); гараж с автомивка и ремонтна работилница (РЗП = 723,8 м2); дизелова колонка с резервоар; площадкова и довеждаща инфраструктура.

СОЦИАЛНО –ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
Проектът допринася за постигане на целите, заложени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, за увеличаване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци чрез механичното им третиране, сепариране и компостиране. Гарантирано е екологосъобразно устойчиво обезвреждане на основни групи отпадъци в региона - битови, строителни, растителни и др.
Предоставена е възможност за икономически достъпно обезвреждане на отпадъци за отдалечените общини, както и възможност за оползотворяване на отпадъците чрез ПСО.
Заедно с това проектът осигурява и устойчиво екологично депониране на отпадъци чрез заложените модерни технологии и системи за газоулавяне, отвеждане и третиране на инфилтрата, като по този начин се гарантира намаляването с над 75 % на емисиите газ-метан в атмосферата и се предотвратява замърсяването на подпочвените и повърхностни води и почвите.