Градска среда

Интегриран проект за обновяване на значими пространства в гр. Бургас "Подземна улица ул. "Княз Борис" - ул."Гурко" и Реконструкция,благоустрояване и озеленяване пл."Тройката"

Инвеститор:

Община Бургас

Строителен надзор:

Трафик холдинг

Проектант:

Aтика - P5 , Aрхитекти Урбана ООД

Адрес:

Бургас

Изпълнител:

Мидия АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЗНАЧИМИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД БУРГАС  
Обект:  Подземна улица ул. „Княз Борис“ – ул. “Гурко“ и реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пл. „Тройката“

Бюджет на проекта: 6 300 187,19 лв.
Финансиращи органи: ОП "Регионално развитие" 2007-2013
Старт на проекта: 20.05.2013
Край на проекта: 20.01.2016
Основна цел на проекта: Осигуряване на устойчива градска среда с по- високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства.
The main objective of project: Ensuring sustainable urban environment with a higher quality of life and new opportunities for economic and social development through integrated impact on major urban areas.
Обхват: Обектът включва зоната, заключена между ул. „Сливница”,  ул. „Александровска”  и ул. „Хан Аспарух” от юг и  ул. „Васил Левски” от север. На изток и на запад  територията пулсира между  незастроения терен на Бургаския  ГУМ, Хаджипетровата къща, ул. „Ст. Стамболов”,  Апелативния съд и паркинга северно от него и Културния дом на НХК, ул. „Христо Ботев”, историческите сгради по източния фронт и търговски център ТРИА. Площта в обхвата на разработката възлиза на  25450кв.м.

За проекта:
Обектите на интервенция по проекта представляват взаимно обвързани елементи от единна стратегия за обновяване на град Бургас в отговор на динамичните процеси, които съпътстват съвременните тенденции в развитието на урбанизираната територия.
Рехабилитацията на значими за социалния и културен живот на града пространства е добавена стойност за развитие на туристическия потенциал на Бургас. Изборът на целеви обекти е извършен в съответствие с необходимостта от подобряване на достъпа до ключова инфраструктура, свързана с предоставяне на основните административни и социални услуги и обслужване на населението не само от градските територии, но и целия регион, а именно Реконструкция, благоустрояване и озеленяване пл. „Тройката“- реабилитация и насищане на разнообразни социални пространства и функции в централното градско ядро и изграждане на подземна улица свързваща ул. „княз Борис“ и ул. “Гурко“, която ще осъществи безконфликтното осъществяване на напречни връзки между западните жилищни квартали и Приморски парк с прилежащите зони за обитаване и обслужване без това да е в конфликт с пешеходния поток на площада.
След реконструкцията са обособени няколко основни зони на градския площад, а именно:
Зона на водното огледало- сух фонтан с дюзи за водни струи и  водна мъгла с включване на светлинни ефекти.  За целта са използвани съвременни технологични решения, които дават възможност за флексибилност и многофункционалност на мястото през различните сезони. Така например през зимния сезон леглото на фонтана може да се използва за пързалка от синтетичен лед. За осигуряване на комфорт за наблюдателите околовръст на фонтана са изградени платформи за сядане, обшити с тиково дърво.
Зона на струйния фонтан –  Основен акцент и формообразуващ елемент на този участък е струен фонтан, разположен в оста на паметника и общото простанство на площада. Фонтанът възпроизвежда в стилизиран вид морска вълна. Съставен е от нарастващи по големина  сегменти, изработени  от тъмен и светъл гранит, всеки от които е снабден с плоска дюза. Водните струи,  изтичащи от дюзите, допълват оптически  сегментите  до полукръг и се изливат в наклонено бетоново корито, облицовано от пясъчно  жълт гранит. От естетически съображения и за улесняване на проходимостта сегментите са групирани в три групи по 15бр. От двете страни на фонтана са предвидени проходни пространства с ширина от 7.15м всяко, настлани с гранитни плочи. Настилката е в съответствие с цвета на сегментите, като отново се търси опарт ефект и отзвук от други елементи на синтеза.  Подпорните зидове са облицовани с полиран гранит, като тези с лице към фонтана оформят ниши за пейки, имат характерни скосявания   и въздействат като пластики.  Предвидено е ефектно нощно осветление като елемент на фонтана и под  бетоновите пейките, които се изпълняват с квадратни отвори.   
Подземна улица – изградени са платна за моторизирано движение с обща дължина 245 м, като пешеходния достъп е сведен до два служебни тротоара с ширина 0,50м и 0.75м. Предвидени са мерки за шумоизолация на улицата и обезопасяване на надземната част от обекта.

Сложност на проекта – Проектът е сложен от гледна точка на своето местоположение- в самото сърце на града, в контактна зона с множество търговски обекти и голям човекопоток. За да се доведе до минимум негативния ефект от строителните дейности върху обичайния ритъм на града в централната му част, дейностите се изпълняваха поетапно в отделните зони на площадното пространство.
 Друго предизвикателство, от чисто технологична гледна точка, беше изграждането на подземната улица, която минава на метри от паметника на Альоша и сградата на съда. Техния стабилитет по време на строителството беше подсигурен от използваната пилотна система за укрепване на изкопа.  

Качествено изпълнение
Предвид голямата обществена значимост на обекта, още на етап проектиране са за заложени материали и технологии, които да отговорят на високите очаквания за реализацията на проекта.
При изпълнението на проекта са използвани материали, които да допринесат за колорита на това значимо градско пространство а именно – бетонови плочи с ефектно покритие за зоните на човекопотока, гранитни плочи за акцентиране в зоните за рекреация  и двата фонтана, дървени платформи, които създават усещане за спокойствие  и подсъзнателно въздействат за възприемането на зоните, в които се намират, като място за отдих и релакс в сърцето на града.
Обзавеждането на пространството е съобразено с нормите за хора с увреждания. Предложени са два вида пейки  - бетонови около струйния фонтан с луксозно изпълнение и  бетонови с облицовка от дърво и частични облегалки.
     
Устойчивост
Изпълнението на проектът допринася за  подобряването на физическите аспекти и привлекателността на градската среда, като интегрира трите основни аспекта на устойчивото развитие – икономически, социален и екологичен.
В икономически аспект, изпълнените по проекта дейности имат реален принос за повишаване конкурентоспособността на града, засилване на инвеститорския интерес и постигане на визията на града като предпочитано място за живот, работа и забавления. Изпълнението на включените в проекта обекти индиректно повлиява върху привличането на туристи и инвеститори, което е предпоставка за икономически растеж в общината и региона.
В социален аспект проектът подобрява качеството на живот на жителите на града, чрез създадените условия за пълноценен социален и здравословен начин на живот,   повишаване безопасността на обществено значими обществени пространства и осигуряване на равен достъп до модерна инфраструктура и съоръжения за различни групи население.
Икономическият и социален аспект на проекта се комбинират със стремежа модернизацията и обновяването на градската инфраструктура да съхраняват и допринасят за развитието на екологичния потенциал на града.

Иновативни технологични решения, водещи до модернизацията на инфраструктурата и услугите
Едно от иновативните решения за формиране на площада е изграждането на сухият фонтан с ефект „ мъгла“. Той се превърна в любимо място за отдих в горещите летни дни на бургазлии и гостите на града.
Старите телефонни кабини в зоната на площада са заменени с две интерактивни табла, които са свързани със сървъра на общинска администрация и предоставят актуална и интересна информация, полезна за гостите и жителите на града.
Изграждането на подземна улица под основния площад е иновативен подход за Бургас, с който се решава проблема с конфликтните точки на потоците в натоварената градска част.

Възможности за надграждане
В общата концепция за развитието на пешеходните зони на Бургас се предвижда функционално и композиционно осмисляне на контактната зона на пл. „Тройката” чрез доразвиване и обогатяване на формираните към момента функционални зони и пространства, приобщаване на архитектурната рамка, разрешаване на съществуващия композиционен дуализъм.