Екологична водна инфраструктура

Интегриран воден проект за Стара Загора

Инвеститор:

Община Стара Загора

Строителен надзор:

Трансконсулт-БГ ООД

Проектант:

СИАТ ЕООД; Водконсулт ООД; Геонет Консулт; Фортини ЕООД

Адрес:

Град Стара Загора

Изпълнител:

Обединение"Воден проект Ст. Загора"-Трейс Груп Холд, Пи Ес Ай, Водстрой 98, Инфраструктурно строителство

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 34 128 780,00 лв. с ДДС
Финансиращи органи: Кохезионан фонд, Национално съфинансиране, Общински бюджет
Старт на проекта: 01.10.2013
Край на проекта: 31.10.2015

ОБЕКТ:     „Интегриран воден проект за Стара Загора“

Обект: Главен колектор II, главен колектор I и отливен канал на дъждопреливник I-2;
Обект: Отливен канал на дъждопреливник VII-3;
Обект: Битово-фекална канализация на с. Богомилово, община Стара Загора - етап III;
Обект: Битово-фекална канализация на с. Богомилово, община Стара Загора - Eтап II;
Обект: Улична канализация на кв. АПК, гр. Стара Загора;
Обект: Канализация на кв. Кольо Ганчев - запад

ФАЗА:    технически проект

Дължина на изградена канализационна мрежа – 27 км
Дължина на изградена водопроводна мрежа – 2 км
Категория на обекта – IIра

Обектите са изградени по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“, одобрен за финансиране по процедура №BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. жит.“, по приоритетна ос 1 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 жители и в населени места с под 2000 жители, попадащи в градски агломерационни ареали“ на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Бенефициент е Община Стара Загора.
С реализацията на проекта завършва целият канализационен цикъл на Стара Загора и се решават напълно проблемите с водоснабдяването и канализацията на града. Разширени са главни колектори и отливен канал в централната градска част и кв. АПК за преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ, което води до компрометиране на нейната работа. Изградена е канализацията на кв. "Кольо Ганчев", с. Богомилово, както и водоснабдяването и канализацията на кв. АПК.
          С  изпълнението на „Интегриран воден проект за Стара Загора“ се подобрява качеството на околната и жизнена среда на територията на гр. Стара Загора и с. Богомилово, в резултат на по-ефективното пречистване на битовите отпадъчни води и реконструкцията на канализационната мрежа. Подобрява се и здравето на населението посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.