Интелигентни Транспортни Системи и Географски Информационни Системи

„Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (VMS)“

Инвеститор:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Строителен надзор:

n/a

Проектант:

n/a

Адрес:

автомолибните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България

Изпълнител:

„Системни комуникации“ ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 526 000 лв. без ДДС
Финансиращи органи: Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013
Старт на проекта: м. февруари 2015
Край на проекта: м. декември 2015

Обект на проекта е изграждане на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“ (VMS). Основната цел на този модул е да осигури възможност за своевременно уведомление на шофьорите на пътя при необходимост от налагане на ограничение или за съобщаване на извънредни ситуации, чрез прилагане на съвременни комуникационно-информационни технологии. Модулът се състои основно от две части – електронни пътни знаци, монтирани на нови или вече съществуващи пътни знаци като допълнителни табели и софтуер за записване на състоянието и управление.
    Системата е разработена така, че при желание, за максимално кратко време да може да бъде добавено предупреждение, наложено ограничение върху движението по пътищата от републиканската пътна мрежа или да бъде предоставена важна информация при бедствия, аварии и други непредвидени обстоятелства. Динамичните ограничения на скоростта, указвани от знаците, ще помогнат за хармонизиране на транспортния поток и за ограничаване на инцидентите на участъци от пътната мрежа.
Системата е гъвкава и може да бъде разширявана неограничено чрез добавянето на допълнителни електронни пътни знаци. Цялата информация за състоянието на конкретния електронен пътен знак се записва в единна база данни. Системата работи по утвърдени стандарти и е с гарантирана надеждност.
    В рамките на настоящия проект са изградени пътни знаци с възможност за дистанционно изменение на 20 локации в различни участъци от I-ви и II-ри клас републикански пътища. Локализирането е извършено чрез обстоен анализ на точки с интензивен пътен трафик, точки с концентрация на ПТП, точки с възможност за бързи промени в пътната обстановка /заледявания, страничен вятър, мъгла, свлачища, наводнения, обилен снеговалеж и други /.
Физическите параметри на знаците от тип VMS отговарят на утвърдени стандарти за елементи от този тип, значителни са и размерите им /височина 1,40 м. и широчина 3,20 м./, така че да отговарят на изискванията. Изградените конструкциите и фундаментите също са със значителни размери, тъй като същите трябва да бъдат изнесени на разстояние от 2 м. извън прилежащия банкет с оглед безопасност. Всички знаци са с постоянно захранване /не се предвижда соларно захранване/.
Във всеки знак има изграден комуникационен модул, като контактът се осъществява чрез 3G връзка. Този модул дава пълна информация за състоянието на VMS, напр. дали е в режим „online” или “offline” (offline режимът показва стандартна информация), дали захранването е нарушено, като се получава обратна информация дори и за състоянието на конкретен пиксел. Също така, благодарение на този комуникационен модул, информацията, която се визуализира на таблото, може да бъде променяна в реално време.
Интелигентните системи в транспортния сектор се развиват и усъвършенстват, като основната им цел е да подобрят безопасността на движението по пътищата, да осигурят бърза, надеждна и високотехнологична възможност за информираност на всички участници в пътното движение.