Интелигентни Транспортни Системи и Географски Информационни Системи

„Доставка и монтаж на 420 броя електронни информационни табла“

Инвеститор:

Столична община

Строителен надзор:

n/a

Проектант:

n/a

Адрес:

гр. София

Изпълнител:

Консорциум „София Инфо Бордс 2015“ с водещ партньор „Системни комуникации“ ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 1 972 250,45 лв. без ДДС
Финансиращи органи: ОП "Регионална развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Старт на проекта: м. април 2015
Край на проекта: м. октомври 2015

Всички дейности по проекта са изпълнени качествено и в срок, без спиране на строителството. Изграден е канал - 24,4 км, водопровод 15,19 км, 5 бр. КПС-та и  ПСОВ за 20 903 екв. жители, канализационен колектор с дължина над 2,8 км., свързващ един отдалечен квартал с основната част на града.  Проектът е с голяма социална значимост, тъй като се изгради канализационна мрежа за два големи квартала, които бяха със септични ями, както и ПСОВ за целия гр. Свиленград. Изградената инфраструктура е включена към ВиК мрежата и отпадните води се отвеждат в новоизградената ПСОВ. Водопроводът бе изпълнен чрез безизкопна технология. ПСОВ използва иновативен метод за пречистване на отпадната вода -  с отстраняване на азот и фосфор. Станцията работи по три-коридорна биология с активна утайка, която работи по т.нар. ‘прекъснат принцип’ (SBR), което осигурява 100% взаимозаменяемост, като по този начин се гарантира изключително висока експлоатационна сигурност. Освен това, беше изградена интернет безжична връзка между КПС -тата и ПСОВ. Всички активи са предадени за експлоатация на ВиК оператора, с което се осигурява тяхната поддръжка и експлоатация. Предвидено е надграждане на проекта, свързано с изграждане на ВиК в нови квартали в гр. Свиленград.