Транспортна пристанищна инфраструктура

„Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“

Инвеститор:

ДП "Пристанищна инфраструктура"

Строителен надзор:

ЕТ „Милка Ташкова“

Проектант:

арх. Николай Симеонов, „Вамос“ ООД

Адрес:

Област Русе

Изпълнител:

„Обединение БУЛРИС 2009” АД, ДЗЗД „БУЛ РИС 2” и Консорциум Дунав

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003 „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г.” по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”.

Бюджет на проекта: 37 427 697,90 лв.
Финансиращи органи: Европейски фонд за регионално развитие - 26 608 561,43 лв.; Национално съфинансиране - 4 695 628,49 лв.; Собствено финансиране - 6 123 597,98 лв.
Старт на проекта: 14.06.2010
Край на проекта: 14.08.2015
 БУЛРИС е мащабен и комплексен проект, включващ проектиране и строителни дейности, доставка на хардуер и софтуер за обслужване на комуникационни, радиорелейни, радиотелефонни, радарни системи и система за наблюдение и визуализация на корабния трафик.
Основната цел на проекта е хармонизиране на информационните услуги за поддържане на управлението на трафика и транспорта по вътрешните водни пътища в изпълнение на Директива 2005/44/ЕС. Като страна членка на Европейския съюз България има задължението да изгради RIS система, която представлява част от трансевропейската мрежа, в съответствие с техническите насоки при планирането, въвеждането и оперативното използване на речните информационни услуги (RIS) с цел осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища.
Специфични цели на проекта са:
Изграждане на телекомуникационна инфраструктура на речната информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС, която да осъществи пълен и непрекъснат пренос на всички данни по протежението на целия български участък без липса на покритие, с обща точка сградата на БУЛРИС в Русе;
Създаване на условия за взаимодействие с информационните системи, обслужващи останалите видове транспорт;
Изграждане на съвременна модерна сграда на център за речно-информационни услуги в България;
Предоставянето на речни информационни услуги в реално време е важно условие за намаляване на рисковете при преминаване на плавателни съдове през критични участъци по река Дунав и по този начин – за повишаване на нивото на безопасност за корабоплаването. Системата създава условия и за повишаване на ефективността на превозите по вътрешните водни пътища. БУЛРИС е важен елемент от комплекса от мерки за контрол и предотвратяване на замърсяванията по най-голямата европейска река. Използването на информационни технологии в управлението на логистични и транспортни процеси е основен елемент от съвременните транспортни вериги.
Речните информационни системи (РИС) са навигационни системи, обслужващи кораби и институции, отговорни за управление на трафика, поддържане на плавателния път, сигурността на корабоплаването, опазване на околната среда и др. Традиционната досегашна комуникация между корабите и различните брегови служби, обслужващи корабоплаването се е осъществявала чрез радиовръзка, телефония, зрително наблюдение и други традиционни методи. РИС е среда, в която може да бъде осъществявана съвременна електронна навигация, което е практика в морския транспорт. Системите за наблюдение на трафика, които се интегрират в БУЛРИС, предоставят в реално време информация както на бреговите служби, така и необходимите данни за безопасно плаване на самите кораби: АИС данни, радарна картина и видео наблюдение с опция за термо картина.
актуални данни за фарватера (водния път) - вътрешни електронни навигационни карти, интернет приложения за известия до корабните водачи, радарни системи по маршрута, планиране на плаванията;
информация за действащото законодателство – режим на корабоплаване на територията на всяка от страните;
опасности по водния път/сигнали за бедствия;
информация за транспорт и логистика дата на пристигане, вид на товар, свободни обеми на плавателното средство и пр.;
трафик контрол - гарантира безопасност и сигурност на плаването и доставките. Осигурява електронни доклади от корабите, наблюдение и проследяване на корабите, автоматично разпознаване (АIS).
Ръководител на проекта: Валентин Христов - Директор дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав"