Интелигентни Транспортни Системи и Географски Информационни Системи

„Информационната система за данни и предоставяне на електронни услуги за охранителните зони „А“ и „Б“ и за обектите в имотите – публична държавна и общинска собственост на територията на Черноморското крайбрежие"

Инвеститор:

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Строителен надзор:

n/a

Проектант:

„ЕСРИ България“ ООД

Адрес:

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител:

Консорциум “ЕСТ“ с партньори ЕСРИ България и Тритон

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проект „Информационната система за специализирани данни и предоставяне на електронни административни услуги за охранителните зони „А“ и „Б“ и за обектите в имотите – публична държавна и общинска собственост на територията на Черноморското крайбрежие“

Бюджет на проекта: 318 000 лв. без ДДС
Финансиращи органи: ОП "Административен капацитет"
Старт на проекта: 02.04.2014
Край на проекта: 06.01.2015

За да отговори на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), както и на потребностите на граждани, ведомства, общини и други потребители, Агенцията по геодезия, картография и кадастър внедри ГИС-базирана Информационна система за специализираната карта на Черноморското крайбрежие.
Информационната система централизира данни за основните обекти от специализираните карти за устройството на Черноморското крайбрежие, дефинирани по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК, в това число морски плажове, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения, зони „А“ и „Б“, и други. Изградена на модулен принцип, Информационната система осигурява необходимата функционалност за предоставянето на административни услуги. Тя предоставя така необходимата съвместена информация от кадастралната карта и специализираните карти на Черноморското крайбрежие за ползването й както общинските и държавните администрации – управляващи собствеността, контролиращи строителството и опазващи околната среда, така и от граждани и бизнес, желаещи да реализират инвестиционни намерения в тази територия. Наличието на онлайн достъп до специализираната карта за зоните и обектите осигурява необходимата публичност за границите на териториите с ограничения, което е предпоставка за намаляване на финансовите средства още в процеса на проучване за строителство.
Внедрената информационна система е проект от национално значение, който позволява качествено електронно обслужване на ведомства, общини, бизнес и граждани, във връзка с кадастъра и устройството на територията на Черноморското крайбрежие, като помага на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да отговори на редица регулаторни изисквания в тази област.