Екологична водна инфраструктура

”Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово“ – етап 2, 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.”

Инвеститор:

Община Габрово

Строителен надзор:

"Киг-пури" ООД

Проектант:

Обединение "Водеко - Габрово"

Адрес:

Град Габрово

Изпълнител:

"Станилов" ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 14 678 789,11 лв. без ДДС
Финансиращи органи: "Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"
Старт на проекта: 19.10.2012
Край на проекта: 31.07.2015

Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/ разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово – етап 2, в т.ч.: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, работните проекти и количествените сметки. Изпълнението на строително-монтажни работи, в определени участъци от обхвата, предвижда възстановителни работи в обхват, по-голям от изкопната траншея;  дейности по въвеждане на обектите в експлоатация; отговорност през периода за съобщаване на дефекти – отстраняване на дефекти.
Общо са изпълнени и реконструирани 37,69 км ВиК мрежи, от които водопровод 29,26 км, канализация 8,43 кв, рехабилитация на една помпена станция и едно дере.