Екологична водна инфраструктура

„Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград”

Инвеститор:

Община Свиленград

Строителен надзор:

„ЕН АР Консулт” ЕООД

Проектант:

„Ар Си Дизайн” ЕООД

Адрес:

Град Свиленград, Община Свиленград

Изпълнител:

ДЗЗД „Дизайн Конструкшън”-„Райкомерс Конструкшън” и „Ар Си Дизайн”; ДЗЗД „Био Конструкшън Енемона”–„Енемона" , „Райкомерс Конструкшън” и „БИОГЕСТ - Интернационал”

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 38 291 935,54 лв. без ДДС
Финансиращи органи: Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", УО на ОПОС към МОСВ
Старт на проекта: 27.11.2012
Край на проекта: 27.10.2015

Всички дейности по проекта са изпълнени качествено и в срок, без спиране на строителството. Изграден е канал - 24,4 км, водопровод 15,19 км, 5 бр. КПС-та и  ПСОВ за 20 903 екв. жители, канализационен колектор с дължина над 2,8 км., свързващ един отдалечен квартал с основната част на града.  Проектът е с голяма социална значимост, тъй като се изгради канализационна мрежа за два големи квартала, които бяха със септични ями, както и ПСОВ за целия гр. Свиленград. Изградената инфраструктура е включена към ВиК мрежата и отпадните води се отвеждат в новоизградената ПСОВ. Водопроводът бе изпълнен чрез безизкопна технология. ПСОВ използва иновативен метод за пречистване на отпадната вода -  с отстраняване на азот и фосфор. Станцията работи по три-коридорна биология с активна утайка, която работи по т.нар. ‘прекъснат принцип’ (SBR), което осигурява 100% взаимозаменяемост, като по този начин се гарантира изключително висока експлоатационна сигурност. Освен това, беше изградена интернет безжична връзка между КПС -тата и ПСОВ. Всички активи са предадени за експлоатация на ВиК оператора, с което се осигурява тяхната поддръжка и експлоатация. Предвидено е надграждане на проекта, свързано с изграждане на ВиК в нови квартали в гр. Свиленград.