Екологична водна инфраструктура

“Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа”

Инвеститор:

Операртивна програма "Околна среда 2007-2013", община Кръджали

Строителен надзор:

"Ежис еко България" ДЗЗД

Проектант:

"СИАТ" ЕООД, "Водоканалпроект - чисти води" ООД, "Вайтех" ЕООД

Адрес:

Град Кърджали, Община Кърджали

Изпълнител:

Обединение "Aрхидос - 2013" ДЗЗД, обединение "ПСОВ АРДА - 2013" ДЗЗД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 69 590 828,94 лв.
Финансиращи органи: Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"
Старт на проекта: 18.01.2013
Край на проекта: 30.11.2015


Проектът “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа”, е осъществен с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
Основната цел на този проект е в съответствие с Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” - Опазване и подобряване състоянието на водите, а именно: изграждане на инфраструктура за отпадъчни води на град Кърджали (агломерация с над 10 000 е.ж.) и постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води от населени места.
Основните специфични цели на този проект са свързани с прекратяване изливането на отпадъчни води в р. Арда и подобряване на качеството на повърхностните и подземните води, както и на околната среда, чрез изграждане на завършена канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води.
В резултат от изпълнението му са изградени:
- Пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет на натоварване 58 525 еквивалент жители и довеждаща инфраструктура към нея, съответно довеждащ електропровод, довеждащ канализационен колектор и довеждащ водопровод.
- Реконтруирана и подменена е част канализационна мрежа на град Кърджали с дължина 24,05 км., както и  водоснабдителна мрежа с дължина 15,53 км.
Изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Кърджали е завършващият момент от мащабните подобрения по пътя на водата в рамките на проекта за водния цикъл на град Кърджали.