Екологична водна инфраструктура

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Инвеститор:

Община Габрово

Строителен надзор:

"КИГ ПУРИ" ООД, променено в последствие на "КИГ - Л ГКВ" ООД

Проектант:

Обединение "Водеко-Габрово" за ленейните части. Двете пречиствателни станции са възлагани по Жълт ФИДИК, т.е. изпълнение на проектиране и строителство

Адрес:

Град Габрово

Изпълнител:

"Драгиев и КО" ООД, "Станилов" ЕООД, "Пътинженеринг" ЕООД, ДЗЗД "Консорциум чиста вода Габрово 2012", ДЗЗД "Обединение ГБС - Биогест - Габрово"

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 87 838 439,00 лв с ДДС
Финансиращи органи: Кохезионен фонд на ЕС, Национално съфинансиране от държавния бюджет, Съфинансиране от други източници
Старт на проекта: 23.02.2010
Край на проекта: 23.10.2015

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО - първата мащабна инвестиция на Община Габрово за ефективно и интегрирано управление на водните ресурси, както и първият завършен голям проект в сектор води.

След 8 г. подготовка и 3 г. работа на терен, една от най-тежките и социално отговорни инвестиции бе успешно изпълнена. През 2012 – 2015 бяха изградени 120 км ВиК мрежи, ремонтирани 5 помпени станции, пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води - напълно реконструирани.

Поради интензивните изкопни дейности и лошото състояние на настилките, Община Габрово осигури допълнителни инвестиции и 100 улици от обхвата на проекта бяха цялостно преасфалтирани.

Проектът осигури:

Надеждност на ВиК услугите чрез нова инфраструктура, в съответствие с европейските и национални изисквания, при пълна автоматизация на процесите;

Подобрено водоснабдяване чрез нова технологична схема на ПСПВ – първата, финансирана от Оперативна програма Околна среда;

Опазване на водните ресурси - двойно намаляване на загубите на вода от 73% на 39% чрез рехабилитация на 85 км водопроводна мрежа, в т.ч. и довеждащ водопровод от ПСПВ;

Екологосъобразно управление на отпадъчните води и защита на околната среда чрез подмяна на 19.2 км канализация; изграждане на 17.6 км нова канализация за свързаност към единна пречиствателна система от 79% на 96% с включване на 3 квартала към ПСОВ; реконструкция на ПСОВ съгласно най-добрите инженерни практики, с отстраняване на азот и фосфор, и съоръжения за производство на биогаз от анаеробно изгниване на утайката в метан танк;

Създаване на добавена стойност, интегритет и устойчивост на проекта чрез: съчетаване на инвестиции в екологична и пътна инфраструктура за повишено качество на живот; интегриране на ГИС технологии за визуализиране обхвата и прогреса на строителството, създавайки подземния кадастър на общината като основа за бъдещи инвестиции.

Благодарение на европейската солидарност, ефективното партньорство с институциите, ангажираността на Община Габрово, ВиК Габрово и изпълнителите, широко обхватната комуникационна стратегия, както и толерантността на гражданите, в Габрово функционира инфраструктура от ново поколение, по целия път на водата.