Екологична водна инфраструктура

”Инженеринг на обект:Пречиствателна станция за отпадъчни води/ПСОВ/-гр.Кричим, включително работно проектиране, изграждане на ПСОВ и авторски надзор на ПСОВ“

Инвеститор:

Община Кричим

Строителен надзор:

„Ен-Ар Консулт „ ЕООД-гр.Хасково

Проектант:

Еко Проект-2000 ЕООД , партньор в ДЗЗД „Еко Аква Груп“

Адрес:

местност Куницата, землище на гр. Кричим

Изпълнител:

ДЗЗД „Еко Аква Груп“

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 7 200 209,27 лв с ДДС
Финансиращи органи: Министерство на околната среда и водите, по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", съфинансирана от Европейски фонд за развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност за проект номер DIR-51011116-9-43
Старт на проекта: 24.09.2013
Край на проекта: 10.06.2015

Пречиствателната станция за отпадъчни води е с капацитет 10 600  ЕЖ , средно денонощно водно количество от 1 952 м3/д,разположена е на площ от 8 дка и е изградена в съвместно партньорство с испанска инженерингова компания.
Сградите и съоръжения , съставляващи технологичната схема са :административна сграда , сграда за механично пречистване, сграда за обезводвяване с утайкопълътнител и силоз за уплътнена утайка,биобасейн с аеробен стабилизатор и регенератор за активна утайка,помпена станция и станция за ферихлорид и вторичен радиален утаител.
Технологичната схема предлага пълно механично пречистване посредством груби решетки за по едрите отпадъци и комбинирано съоръжение за сепарация на пясъчни примеси , масла и мазнини.
Биологичното пречистване е решено чрез биобасеин тип „Карусел” с дънно разположена аерационна система,аеробен стабилизатор за отделената утайка както и станция за ферихлорид, спомагаща отделянето фосфор-съдържащи съединения.
Утаяването става чрез вторичен  стоманобетонов радиален утаител с диаметър 18м  и дълбочина 4м.
Обеззаразяването на водата ще се извършва чрез модерна ултравиолетова инсталация.
Отеделената утайка следва да бъде,стабилизирана(да няма мирис),помпено подавана към утайкоуплътнител, където да достигне небходимата консистенция и обезводнена чрез лентова филтърпреса.
Управлението на процесите може се следи и ръководи от диспечерски пункт в административната сграда , чрез SCADA  система.