Екологична водна инфраструктура

Обособена позиция 2: „Инженеринг „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“ за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд - Етап II

Инвеститор:

Община Костинброд

Строителен надзор:

„НТСС/Т7 Консулт“ ДЗЗД

Проектант:

Консорциум „Костинброд конструкшън груп 99“ - водещ партньор „Джи Пи Груп“ ООД

Адрес:

Град Костинброд

Изпълнител:

Консорциум „Костинброд конструкшън груп 99“ - водещ партньор „Джи Пи Груп“ ООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 70 698 474,00 лв. без ДДС
Финансиращи органи: Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", Европейски съюз, Кохезионен фонд, Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013
Старт на проекта: 30.04.2013 - разписване на договор
Край на проекта: 29.07.2015 - акт Образец 15

Обхвата на проекта съдържа рехабилитация, реконструкция и изграждане на нови водопроводни и канализационни трасета, както и удълбочаване на дъната на реките Белица и Блато.
Изградения водопровод е с диаметри от ф 90 до ф 200, с обща дължина 41 456,76 м.
Изградената канализация е от ф 160  до  ф 1800, с обща дължина 43 591,33 м.
Изградени са идъждопреливници заедно със зауствания в реките Блато и Белица.
Предвид характера на терена, на който е разположен град Костинброд и необходимостта за заустване на отливните канали на дъждопреливниците, се наложи удълбочаване на реките Блато и Белица. Удълбочаването е разделено на три етапа. Удълбочаване на р.Блато преди вливането на р. Белица – 1 656,65 метра, удълбочаване на река Белица – 4 170 метра и удълбочаване на река Блато, след вливането на река Белица – 1 173,35 метра. В дейностите в тези участъци за включени изграждането на вкопани прагове, усилване и укрепване на мостовете попадащи в зоната на удълбочаването, оформяне на речното корито посредством габионни стени, оформяне на земно кюне и изграждане на заустванията на преливниците, както и заустването на изграждащата се ПСОВ.