Екологична водна инфраструктура

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ И ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ - гр. Поморие

Инвеститор:

Община Поморие

Строителен надзор:

ДЗЗД „ПОМОРИЕ 2013"

Проектант:

ДЗЗД „ПОМОРИЕ - ЕКО“ - "Главборгарстрой" АД и "Хидроремонт ИГ" ООД

Адрес:

Община Поморие

Изпълнител:

ДЗЗД „ПОМОРИЕ - ЕКО“ - "Главборгарстрой" АД и "Хидроремонт ИГ" ООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 32 856 049,32 лв. с ДДС
Финансиращи органи: Оперативна програма "Околна среда", Национално съфинансиране, Общинско съфинансиране
Старт на проекта: 09.06.2014
Край на проекта: 01.06.2015

Цел на проекта: Изграждане на устойчива система за водите и отпадъчните води в гр. Поморие чрез повишаване на качеството на съществуващите услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в унисон с практикитеи политиките на ЕС.
Екологични ползи:
Прекратяване изменението на компонентите на околната среда ще рефлектира в положителен аспект върху качеството на живот на хората, биологичното разнообразие и подобряване състоянието на природните екосистеми;
Спазване принципите на превантивното действие - увреждането на   околната среда ще бъде отстранявано като приоритет при източника;
Спазване на принципа „замърсителят плаща“.
За по-малко от 12 месеца приключи реконструкцията и модернизацията на Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на град Поморие. Инженеринговите дейности (проектиране и строителство) са на стойност 32 856 049, 32 лв. с вкл. ДДС.
Новата ПСОВ е напълно автоматизирана, облекчена от експлоатационна гледна точка и отговаря на всички европейски изисквания. Тя може да обслужва 56 626 еквивалент жители до крайния експлоатационен период – 2042 г.
По линия на водата са изградени изцяло нови: сграда „Фини решетки“; хоризонтален аериран пясъко-маслозадържател; авариен изравнител; селектор; UV модул за дезинфекция и др. Реконструиран е биобасейнът с предварителна денитрификация и нитрификация, физико-химично отстраняване на фосфора и разделна аеробна стабилизация на утайките и др.
По линия на утайките са изградени два нови утайкоуплътнителя; съоръжение за обезводняване на стабилизираните и уплътнени утайки; приемна станция за външни утайки. Съществуващите два аеробни стабилизатора са реконструирани и е изграден един нов.Изградени са нови сгради: „Въздуходувки“; „Обезводняване на утайките“, „Помпена станция на изход ПСОВ“ и др. Реконструирани са съществуващите сгради.
Изградените съоръжения допринасят за опазване чистотата на водоприемника, катопречистените отпадни води се изливат на 2 км навътре в Черно море, чрез новоизградения тръбопровод. По сушата той е с дължина 751 м и преминава през пътя Бургас – Поморие. Създадени са всички условия за възстановяване на биоразнообразието и качеството на обитаване на растителните и животински видове около и в Черно море.