Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

"Строителство на клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжения за възстановяване на материали на РД с. Стожер

Инвеститор:

Община Добрич

Строителен надзор:

"НСН Стожер 2013" ДЗЗД

Проектант:

"Уейст проджект" ДЗЗД

Адрес:

с. Стожер, Община Добрич

Изпълнител:

Обединение "Депо Добрич 2013" - водещ член "Станилов" ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

„Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)”

Бюджет на проекта: 12 967 077,78 лв. без ДДС
Финансиращи органи: ОП "Околна среда 2007-2013"
Старт на проекта: 30.07.2013
Край на проекта: 11.02.2015
Проекта включва строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване на следните части:
•    усвояване на основна площадка за всички предвидени клетки и съоръжения;
•    изграждане на първа клетка на площ от 30 030 м2, с обем 240 000 м3;
•    изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;
•    изграждане на собствен водоизточник;
•    изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет
41 200  т/год.
•    изграждане на съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/год.,
•    изграждане на съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15 000 т/год;
•    изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци.