Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА (АКСАКОВО)“

Инвеститор:

ОБЩИНА АКСАКОВО /Община Аксаково в партньорство с Община Варна, Община Белослав и Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО-2010” за проект № DIR-5112122-10-78/

Строителен надзор:

"Рубикон Инженеринг" ЕАД

Проектант:

БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Адрес:

Землището на с. Въглен, Община Аксаково

Изпълнител:

„КОНСОРЦИУМ РЦУО АКСАКОВО 2012” ДЗЗД- водещ партньор "Валмекс" ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 21 575 987 лв.
Финансиращи органи: Европейски фонд за регионално развитие, чрез ОП "Околна среда 2007-2013" и собствени средства на Общините Аксаково, Белослав и Варна
Старт на проекта: 17.07.2012
Край на проекта: 31.10.2014

Основната цел на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” е да се подобри инфраструктурата в регион Варна, свързана с опазване на околната среда в съответствие с директивите на ЕС и националното законодателство в областта на отпадъците в България. Това е постигнато чрез създаване на функционална и съобразена с екологичните норми система за управление на отпадъците в общините Аксаково, Белослав и Варна.
Основен обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” включва:
1. Депо за неопасни отпадъци – Етап 1, със системи за събиране на инфилтрата и сметищен газ;
2. Инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци;
3. Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци;
4. Площадкова инфраструктура (ПСОВ, пътища, водоснабдяване, електрозахранване, административно – битови и технически обслужващи сгради);
5. Довеждаща инфраструктура (пътно отклонение, електрозахранващи и водопроводни външни връзки).
Подобект: Депо за инертни отпадъци – Етап 1.
Договорът за строителство е по правилата на ФИДИК, Червена книга /Международен съюз на Инженерите - Консултанти/ - издание 2006 г.