Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"

Инвеститор:

Община Добрич - водеща община

Строителен надзор:

Консорциум "НСН Стожер 2013"

Проектант:

"Уейст проджект" - Варна

Адрес:

Регионално депо в землище на с. Стожер, Община Добрич

Изпълнител:

Консорциум "Депо Добрич 2013" - водещ партньор "Станилов" ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“

Бюджет на проекта: 37 728 964,19 лв.
Финансиращи органи:
Безвъзмездна финансова помощ - 35 842 515,98 лв., от които 85% в размер на 30 466 138,58 лв. от ЕФРР и 5 376 377,40 лв.; Национално съфинансиране от Държавния бюджет на Р. България; 1 886 448,21 лв. - собствено участие на зеветте общини партньори по проекта.
Старт на проекта: 14.12.2012
Край на проекта: 31.03.2016

Проектът включва изграждане на регионално депо за отпадаци, довеждаща инфраструктура и две претоварни станции – в Тервел и Балчик.
В обхвата на проекта са включени осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. Регион Добрич се намира в Североизточна България и е част от Североизточния район за планиране. Специфична особеност за региона е наличието на община без населено място за административен център на своята територия (община Добричка), в която има само села, както и община, представляваща само един град – община град Добрич.
Територията на региона е приблизително 4 985 кв. км. (4,5% от територията на България).
Регионалното депо за неопасни отпадъци Стожер е основния обект на системата. То представлява многофункционално съоръжение, в различните зони на което се извършват различни дейности: сортиране на рециклируеми материали от отпадъците, компостиране на биоразградимите фракции, екологосъобразно депониране на отпадъци, рециклиране (смилане и сепариране) на строителни отпадъци, временно съхранение на опасни отпадъци.
Площадката на регионално депо Стожер е с обща площ 217,86 дка и е разположена на 2.5 км от с. Стожер, община Добричка, област Добрич. На депото е планирано изграждане на три клетки за депониране на неопасни отпадъци, но в рамките на проекта е изградена само първата клетка. Нейната площ е 30 030 м2, а обемът й е 240 000 м3.
Съгласно издаденото комплексно разрешително дневния допустим капацитет на депото в с. Стожер е 130 тона за депониране.
На депото са обособени следните функционални зони и подобекти:
Входна зона, където са разположени: контролно пропусквателен пунк с кантари, помещения за регистрация, охрана и съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми; Административно-битова сграда с лаборатории; Паркинг за автомобили на перонала.
Съоръжение за рециклиране на материали - механично третиране.
Площадка за компостиране
Склад за временно съхранение за опасни отпадъци от бита
Клетки за отпадъци
Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води
Площадка за раздробяване на строителни отпадъци
Сондаж
Eкопарк - контейнери за отпадъци
Eкопарк - площ  за съхранение на балирани отпадъци

    Строителството на регионалното депо Стожер, се извърши от консорциум „Депо Добрич 2012“ДЗЗД, с водещ партньор “Станилов” ЕООД .
    Стойността на стройтелството е 15 561 468,35 лв.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51112122-С011 за проект № DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” е подписан нa 14.12.2012 г в Министерството на околната среда и водите.
Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер беше открито официално на 21.03.2015г., а Претоварните станции за отпадъци в Балчик и  Тервел на  30.07.2015г. и 16.10.2015г.

- Претоварната станция за отпадъци в Балчик обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. Площадката е разположена на около 6 км от град Балчик. Капацитетът на линията за сепариране е около 12 000 тона отпадъци на година. Изградена е инсталация за сепариране и съоръжение за компостиране на зелени отпадъци.
-Претоварната станция за отпадъци в Тервел обслужва общините Тервел и Никола Козлево. Годишно там ще се третират около 4 500 тона отпадъци.
- Довеждаща инфраструктура до РД Стожер – включва изграждане на довеждащ път с дължина 5 928,56 м специално за нуждите на РД Стожер, външно кабелно трасе БКТП-МКРУ с дължина 2 939 м и бариера със захранващ кабел за бариерата с дължина 780 м.

С изпълнението на този проект и с изграждането на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич се изгради необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на региона. По този начин се изпълняват изискванията на европейските Директиви за опадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО).    
Общата стойност на проекта е 37 728 964, 19 лв.,  сумата на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия орган възлиза на 35 842 515,98, от които 85% в размер на 30 466 138,58лв. от ЕФРР и 5 376 377,40лв. национално съ-финансиране от Държавния бюджет на Република България,  а 1 886 448,21 лв. е собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ползват регионалното депо.