Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

”Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ и „Рекултивация на съществуващо депо регион Панагюрище“

Инвеститор:

Община Панагюрище

Строителен надзор:

ДЗЗД „Консорциум ЕКИП“

Проектант:

Би Ес Проект ЕООД; Програминженеринг ЕООД; Акваконсулт ООД

Адрес:

Град Панагюрище

Изпълнител:

ДЗЗД „РУСО Панагюрище“ - водещ партньор "Джи Пи Груп" ООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 14 385 316,76 лв. с ДДС
Финансиращи органи: МОСВ по ОП "Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 2, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище"
Старт на проекта: 27.08.2014
Край на проекта: 30.09.2015

Изграждането на регионална система за управление на отпадъци в община Панагюрище и Стрелча  включва в себе си изграждане на съоръжение за третиране и обезвреждане на отпадъците, както и рекултивация на съществуаща клетка, достигнала максималния си капацитет.
Предвижда се изграздане на нова келтка за депониране на отпадъци на площ от 15 000м2, както и част от новопроектираните съоръжения за навеси за ферментация и узряване на компоста, навес за готов компост, гаражи за техника и складови помещения както и административен комплекс от сгради за нуждите на работещите на територията на депото .
Старата вече запълнена клетка се предвижда да бъде рекултивирана, посредством  изпълнение  на система от геосинентични материали, обезпечаващи  100% водонепропускливост. Ще се изгради инсталация от сондажи и специални съоръжения, които  събират,отвеждат  и изгарят отделения при анаеробното гниене на органични отпадъци биогаз.
Новата клетка както и рекултивирания терен ще са снабдени с дренажни инсталации и ретензионен басейн ,събиращи и съхраняващи опасния за околната среда инфилтат ,отделян от отпадъците.
За нуждите на прарилното функциониране на целия комплек ще се изградят довеждащ асфалтов път, 1200м довеждащ водопровод както и всички необходими вътрешноплощадкови комуникации – ВиК и Електро провори.