Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Строителство на РЦУО - Самоков - 1-ви етап и външни връзки

Инвеститор:

Община Самоков

Строителен надзор:

ДЗЗД "Логистика М"

Проектант:

"ЕкоПро Консулт" ЕООД, "Виа Инженеринг" ООД, "Диков Инженеринг" ЕООД, Проектанстко бюро "Цанкови" ООД

Адрес:

Местност Катранджия, землище на Град Самоков

Изпълнител:

Геотехмин ООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 5 125 398,38 лв. без ДДС
Финансиращи органи: Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфруструктурата за третиране на отпадъци" на ОП "Околна среда" 2007-2013 и национално съфинансиране.
Старт на проекта: 21.11.2014
Край на проекта: 29.08.2015

В рамките на първия етап на проекта е построена първата клетка, довеждащата и съпътстваща инфраструктура, административни и технически сгради. Направена е локална пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др. Изграден е и пункт за безвъзмездно предаване на отпадъците.

Клетка 1 е с общ обем 350 100 м³ и обем за депониране от 332 600 м³. За минерален запечатващ пласт на дъното са използвани  17 000м3 уплътнена глина, положена на два пласта по 25см. След изпълнение на минералния запечатващ пласт по дъното, откосите и бермите на клетките за ТБО са изпълнени 35 000м2 хидроизолация от геомембрана с дебелина d=2 мм. Същата е предпазена от нараняване по дъното, чрез положен защитен геотекстил от горната й страна. Върху геомембраната по дъното и откосите на Клетка 1 е изпълнен площен дренаж 15 000м3 с дебелина 50см от промита баластра. В съседство с Клетка 1 е монтирана готова ЛПСОВ (локална пречиствателна станция) с капацитет 150м3/ денонощие и система с обратна осмоза. До ЛПСОВ е изграден Буферен резервоар с работен обем 370м3 и авариен 720м3. Буферният резервоар подобрява работата на ЛПСОВ и служи за временно съхранение на генерирания инфилтрат. Над ЛПСОВ е изградена Инсталация /система/ за измиване на гумите с резервоар и каломаслоуловител. Сметовозните коли след излизане от клетката за депониране минават през инсталацията за миене на гуми и напускат зоната.

За недопускане на неконтролирания достъп на хора и животни в зоната на депото е изградена ограда от СТБ колове и оградна мрежа с височина 2.05 м и обща дължина 2400.00 м. След портала е монтирана ограничителна ел.механична бариера с видеоконтрол от КПП.

Пътищата в обекта са обособени като „Път за достъп“ и „Път за компактор“. Общата дължина на изградените пътища е 1500м. Отводняването на пътните връзки се осигурява чрез оформени надлъжни и напречни наклони, изградени отводнителни канавки, изградени стоманобетонови тръбни водостоци ф 800. За предпазване на обекта от водите, формирани по скатовете, са изградени два клона охранителни канавки. Общата дължина на изградените отводнителни и охранителни канавки е 3000м.

Неразделна част от благоустроителните мероприятия на депото е лесозащитният пояс. Затревената площ е 75дка, а засадените храсти и дървета – 10 000бр.

За транспортен достъп до РЦУО-Самоков е изградена нова пътна връзка с дължина от 160м. Захранването с вода на РЦУО е осъществено чрез новопостроен водопровод, изграден от ПЕВП тръби ф110 с обща дължина 1460м. Външната канализационна връзка е с дължина на трасето 1455м, изградена от ПЕ тръби ф315 – гофриран полиетилен. Изградени са също 30бр. ревизионни шахти. Захранването на обекта с ниско напрежение става от комплектен трафопост тип МКТП – готово изделие, монтирано върху монолитен фундамент.

Новото депо е един от най-важните екологични обекти в региона. С влизането му в експлоатация ще се намали замърсяването на околната среда, ще се увеличи разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането им.