Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

«ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО – ГАБРОВО, ПРЕВРЪЩАЙКИ ГО В РЕГИОНАЛНО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА»

Инвеститор:

Община Габрово

Строителен надзор:

Рутекс ООД

Проектант:

ХПК България ЕООД

Адрес:

с. Гръблевци, Община Габрово

Изпълнител:

ДЗЗД „ЕКО ГЕО ДИМАС“ с участници: представляващ - „Геострой“ АД; „Г „Екокем-Палвелу“;ООД, „Димас“ АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 15 970 745,58 лв. без ДДС
Финансиращи органи: Приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013"
Старт на проекта: 28.02.2013
Край на проекта: 16.05.2015

При реализирането на този проект част от строително-монтажните работи са изпълнени на територията на действащото депо за отпадъци на гр. Габрово.                                                                                             

Изпълнени са следните подобекти:
    1. Стопански двор с прилежащите към него сгради и съоръжения:
          - Административна сграда
          - Гараж с работилница
          - Склад за резервни части
          - Електронна везна
          - Площадка за измиване на автомобилни гуми и контейнери
    2.Довеждаща  инфраструктура
          - Довеждащ електропровод -1900 м
          - Довеждащ водопровод -1650 м
   3. Вътрешно площадкови мрежи и съоръжения
          - Площадков водопровод - 890 м
          - Площадкова канализация 960 м
         -  Вътрешноплощадкови пътища
  4. Компостираща инсталация
  5. Клетка за депониране
       - Рекултивация на стари отпадъци 17000 м3
       - Изграждане на нова клетка за депониране
            - Дъно клетка 15000 м2
            - Откоси 21 000 м2
       - Газоотвеждаща инсталация
       - Ретензионен басейн