Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Завод за механично-биологично третиране (МБТ ) на отпадъци с производство на RDF гориво

Инвеститор:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Строителен надзор:

ДЗЗД "ИГИП-КИГ-ИЦЕПЕ-ХИС /АйСйАйВйч/ "

Проектант:

АКТОР АД – ХЕЛЕКТОР АД, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРИЛОЖНИ ИНЖЕНЕРИ - D.A.E (Христос Голоянис), ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ (Радомир Серафимов)

Адрес:

с. Яна, местност Садината, р. Кремиковци, Столична Община

Изпълнител:

Обединение Актор АД - Хелектор АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци

Бюджет на проекта: 213 462 194 лв.
Финансиращи органи: ОП "Околна среда 2007-2013" и заем от Европейската инвестиционна банка
Старт на проекта: 11.01.2014
Край на проекта: 11.09.2015

Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво на площадка „Садината” е втора фаза на проект № DIR 592113-1-9 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична Община”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и заем от Европейска инвестиционна банка. Общият бюджет на проекта е 213, 462, 194 лв., като източниците на финансиране са разпределени, както следва:

Заводът се простира на площ от 106 204 m2, като общата застроена площ на сградите достига до 29 700m2.
Капацитетът на завода е 410 000 тона/годишно, което съответства на средно дневно количество от 1 300 т/ден. Дневното количество може да варира в зависимост от сезона, празниците и дните в седмицата, поради което приемната зона е проектирана така, че да има възможност да поема максимален приток на отпадъци – 1500 т/дневно.  
Преработката на отпадъците се извършва чрез технология на Herhof и включва следните стъпки:
Приемане и предварително сепариране, включващо отделяне на опасни и едрогабаритни материали;
Механично третиране с цел отделяне на около 40 000 тона/годишно рециклируеми материали и производството на 180 000 тона/годишно RDF-гориво;
Биологично третиране  чрез патентован процес на биологично сушене, стабилизиране и производство на висококачествено RDF гориво и подобен на компост продукт (ПКП).
Целият процес на преработка е напълно автоматизиран и контролиран в реално време чрез интегриран мониторинг на процеса и система за събиране на данни (SCADA). Потоците на отпадъци се пренасят чрез лентови транспортьори от една сграда в друга, при което въздушните емисии от завода са контролирани от интегрираните обезпрашителни и обезмирисителни системи. Отпадните води се третират в отделна пречиствателна станция.
Модерното технологично оборудване на завода, доставено от водещи европейски производители, позволява обработка на отпадъците в съответствие с най-добрите налични техники за третиране на отпадъците.

Техническо описание на проекта

Заводът за механично–биологично третиране (МБТ) на отпадъци представлява съчетание от няколко промишлени сгради и съоръжения с различни функции, а именно:
1. Приемна сграда
2. Сграда за механично разделяне
3. Сграда за биологично сушене
4. Сгради за компостиране – производство и съхранение
5. Сграда за производство на RDF (гориво от отпадъци)
6. Сграда за съхраняване на RDF (гориво от отпадъци)
7. Понижаваща и разпределителна подстанция 110/20 кV
8. Мостов кантар
9. Инсталация за пречистване на отпадни води
10. Биологични филтри
11. Резервоарза технологична вода
12. Противопожарен резервоар за спринклерна инсталация
13. Ограда за площадката и входни портали
14. Резервоар за дизелово гориво.
Приемна сграда
Приемането на генерираните на територията на Столична община битови отпадъци се осъществява в приемната сграда. Доставянето на отпадъците се извършва чрез специализирани автомобили, които влизат в сградата през 14те портала, напълно управлявани от система за автоматизация - SKADA. Камионите разтоварват отпадъците в два дълбоки бункера с общ капацитет от 10 970 м3. Два мостови крана с възможности за работа в ръчен и автоматичен режим и оборудвани със сложно разчленени грайфери за прехвърляне на входящите отпадъци, захранват четирите технологични линии, подавайки отпадъците към станции за ръчно сортиране, машини за отваряне на торби с отпадъци, сепаратори за черни метали и станция за контрол на качеството им. Приемната сградата е оборудвана с инсталации и съоръжения за контрол на емисиите на миризми и прах с цел осигуряване на здравословни условия на труд и елиминиране на дифузията на миризми и прах в околната среда.
От приемна сграда вече предварително третираните отпадъци се подават към сградата за механично сепариране.

Сграда за механично сепариране
В тази сграда, отпадъците се разделят на:
Рециклируеми материали (хартия, пластмаси и др.)
Фракция за биологично сушене
Фракция за компостиране
Технологията е организирана в четири успоредни линии, съответстващи на броя им в приемна зона. Работят системи за обезмирисяване и прахоулавяне. Станцията за ръчно сортиране в сградата е проектирана като напълно капсулирано помещение с подходящи размери и работни места. В кабината на станцията за ръчно сортиране могат да се регенерират следните рециклируеми фракции, след което същите да се транспортират до съответните контейнери:
•     Смесени хартиени отпадъци
•     Картон
•     Пластмасово фолио
•     Полиетилен терефталат
•     Полиетилен с висока плътност/Полипропилен
Помещението е шумо- и звукоизолирано, с възможности за охлаждане и отопляване на въздуха,  с цел осигуряване на приемлива работна среда и здравословни условия на труд.
В сградата след станцията за ръчно сортиране отпадъците се шредират/раздробяват, преминават отново през сепаратори за черни метали и по лентовите транспортьори се несочват към сградата за биологично сушене.

Сграда за биологично сушене
Процесът на биологично сушене се извършва в сградата за биологично сушене
Целите на биологичното сушене са следните:
•     Хигиенизиране на органичната материя
•     Отстраняване на водата
•     Увеличаване на калорийността на отпадъците.
Това е "Система за реакторно компостиране" с компютърно управление и принудително аериране. Съоръжението за биологично сушене се състои от 26 клетки за биологично сушене. Системата е затворена. Целият процес е напълно автоматизиран и се управлява от командната зала на инсталацията.
В реактора за биологично сушене протича гниене на биоразградимите органични компоненти на отпадъка при успоредно производство на топлина, което води до увеличаване на температурата на материала и неговото изсушаване. Така изсушеният и стабилизиран материал се прехвърля с помощта на специализирани мостови кранове върху транспортьори, които извозват биологично изсушения материал към разположената след тях сграда.

Сграда за производство на RDF
В сградата за производство на RDF протича процес по разделяне на отпадъците след биологичното сушене. В този стадий се извличат съдържащите се в отпадъците черни метали, цветни метали и стъкло, инертните материали и материалите за производство на RDF гориво (гориво от отпадъци).
На входа на сградата са монтирани три двуредови вибросита за предварително пресяване на биологично изсушения материал, разделяйки отпадъците на три потока.
Чрез използването на най-върховите технологии за разделяне и класифициране на потоците, използвайки различни видове механични, електронни и оптични  (Genius-Laser, Combisense) сепариращи техники като: магнитен сепаратор за черните метали, вихротоков сепаратор за цветните метали, ръчен контрол на качеството, NIR сепаратор за PVC, денсиметрични маси и вибро сита, оптични/лазерни сепаратори, магнитни и вихровотокови устройства за постигане на прецизно отделяне на  хартия, пластмаси, кожа, органични материали, гума, RDF, стъкло, черни и цветни метали, инертни материали и др., а предложената и внедрена от Изпълнителя технология осигурява висококачествен краен продукт – RDF гориво, черни и цветни метали, стъкло.
Сградата включва две балиращи машини. Пресованите във бали отпадъци могат да се опаковат в опаковъчни съоръжения.
Част от произведената по ситна RDF фракция може да се подаде към 2 гранулатора/пелетизатора. Пелетизаторите са надежни съоръжения и имат широк спектър на приложение.

Сграда за товарене и съхранение на RDF
Там RDF горивото може да се съхранява под формата на бали при наличие на капацитет за съхранение в продължение на поне 1 седмица. Допълнително интегрираната система за раздробяване, транспорт и товарене на RDF горивото отговаря на всички технически изисквания и дава възможност за функционирането на модерна система за управление на битовите отпадъци на Столична община.
Отпадните води, генерирани от завода за МБТ на отпадъци се третират в отделна пречиствателна станция.
Цялостният технологичен процес в МБТ завода се управлява от автоматизирана система за контрол и събиране на данни (SCADA система), която установява, регулира, контролира, регистрира и анализира техническото оборудване на МБТ и инфраструктурното техническо оборудване на сградите.    
SCADA е отворена система, съставена от базирана на стандарти технология, включително PC платформи с операционна система Windows, Ethernet комуникации, TCP / IP, промишлен Ethernet, OPC за свързване на множество системи от различни доставчици, монтирана на място система за контрол, дистанционна IO подсистема и серийна комуникация с шинна топология.

Конструктивни решения
Конструкциите на основните сгради са рамкови, изпълнени от сглобяеми стоманобетонни елементи - греди и колони. Колоните са запънати в монолитно изляти чашковидни фундаменти. В надлъжна посока рамките са свързани с хоризонтални предварително изляти стоманобетонни греди с U-сечение, които изпълняват и ролята на отводнителни улуци. Покривите на сградите са изпълнени от термопанели, от стоманена ламарина и топлоизолация, стъпващи на система от стоманени столици. Монтирани са хоризонтални X-връзки от стоманени тръби.
Конструкцията на сградите е осигурена за хоризонтални натоварвания от ІХ степен на сеизмично въздействие със сеизмичен коефициент КС=0,27 и отговаря на изискванията на Наредба №2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Фундирането е съобразено с изискванията на “Норми за плоско фундиране”-1996 год. Спазени са действащите нормативи по отношение на носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания.
Конструкцията на основната Сграда за Биосушене е смесена. Изпълнена е монолитна стоманобетонова конструкция, върху която стъпва стоманена конструкция от колони и ферми. Бункерите за биологично сушене са изпълнени монолитно от бетон С30/37 клас ХА2. Всеки три или четири клетки са отделени помежду си с деформационни фуги.  Покривната конструкция на сградата е стоманена, изпълнена от метални ферми и хоризонтални Х-връзки.
Конструкцията на спомагателните сгради и на подстанцията 110/20 kV са стоманобетонови, монолитно изпълнени, състоящи се от колони греди и плочи. Изпълнени са ивични фундаменти под стени. За осигуряване на пространствената коравина на сградите са изпълнени стоманобетонни шайби.
Противопожарното осигуряване на всички сгради и съоръжения е в съответствие на Наредба №2 за “Противопожарни строително-технически норми”.

Архитектурни решения
Пространствената композиция на сградите се основава на опростени обеми и форми. За външните стени са използвани стоманени сандвич панели в сиво и бетонни стени в сиво. За екстериора и интериора - облицовъчни материали, с висока издръжливост, като открит шлайфан стоманобетон, керамични плочки, фасадни елементи от поцинкована стомана и т.н. в съвременен стил.
Енергийната ефективност на битовите сгради на територията на завода е разработена и съобразена с изискванията на Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Средната температура, която се поддържа в сградите е 19°С през зимата и 25°С през лятото. Пониженото потребление на енергия на сградата се формира от топлопритоците, генерирани в помещенията с монтирано технологично оборудване, осветителни тела. Заложените топлоизолации на ограждащите конструкции, отговарят на действащата нормативна уредба. Потребната енергия е по-малка от еталонната, нормативно установена за сгради, с такова предназначение и отговарят на енергиен клас „В“.
На площадката на завода за МБТ на отпадъци е изградената система за видеонаблюдение, състояща се от:
95 бр. вътрешни камери;
84 бр. външни и периметърни камери;
сървърна стая, позиционирана в административната сграда;
контролни зали в Столична община и зоните на Завода;
оптична фибро-мрежа само за системата за видеонаблюдение;
лицензиран контрол, дистанционен клиентски софтуер;
поставени са камери за видеонаблюдение на входа на обекта със софтуер за разпознаване на регистрационния номер на МПС.

Паркоустройство и благоустройство
Територията на изпълненото паркоустройство и благоустройство възлиза на 30685 кв.м или 28,89% и включва зони за озеленяване на свободни от сгради и комуникации площи.
За благоустрояване на предвидените за озеленяване зони са изградени зелени площи от тревна, храстова и дървесна растителност, като последната е разположена и във вид на защитно-изолационен пояс, малки групи и солитери. Между сградите и съоръженията са разположени високи едроразмерни широколистни дървета и зелени площи от тревен масив. Изпълненото зониране на зелените площи и растителност осигурява просторна и достъпна зелена територия с възможност за отдих на открито, осигурява и засенчването при пешеходните и транспортни комуникации  и служи като  защитен естествен буфер за микроклимата в района на площадката и околността. Изпълнена е автоматизирана поливна система. Тръбната мрежа е решена от полиетиленови тръби и фитинги тип „бърза връзка“, обособени в отделни поливни сектори, с вградени подземни потъващи разпръсквачи.


Заводът за МБТ е единствен по рода си не само в България, но и на територията на Европейския съюз и след въвеждането му в експлоатация през м. септември 2015 г., Столична Община разполага с капацитет да преработва битовите отпадъци на Столична община по един модерен и екологосъобразен начин.