Транспортна железопътна инфраструктура

„Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик-II етап“ – част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата

Инвеститор:

Държавно предприятие Национална компания “Железопътна инфраструктура”

Строителен надзор:

Обединение “Рубикон – Ен Ар 2” – обединение между „Рубикон инженеринг” ЕАД и „Ен Ар Консулт” ЕООД

Проектант:

ДЗЗД „Вектор Инженеринг”- Консорциум между „Старт Инженеринг” АД и „Вектор Конструкт” ЕООД

Адрес:

Пазарджик

Изпълнител:

„ДЗЗД „Вектор Инженеринг”- Консорциум между „Старт Инженеринг” АД и „Вектор Конструкт” ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 3 359 793,00 лв. без ДДС
Финансиращи органи:
Европейски фонд за регионално развитие чрез ОП "Транспорт" 2007-2013
Старт на проекта: 04.12.2013
Край на проекта: 12.09.2014

Основната цел на проект „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик-II етап“ – част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-Tмрежата - ,,Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа“, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“ е да се рехабилитират приемните здания на трите гари и прилежащите им територии. Тъй като сградите и терените са разположени по протежение на железопътната инфраструктура, която е в процес на реконструкция и модернизация, те са класифицирани като приоритетни и попадат в обсега на Транс-европейската железопътна мрежа.
„Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап“ се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Основна цел при реализирането на обекта е пълно архитектурно обновяване, отговарящо на изискванията за енергийна ефективност, чрез внедряване на висококачествени, енергоефективни материали. Ремонтът на обекта приключи за седем месеца в договорения срок и е изпълнен без непредвидени разходи.
Конструктивните работи включват изграждането на нови стоманобетонни стени, шайби и колони и цялостно укрепване на старите с метална конструкция за осигуряване срещу земетръс. Изпълнени са нови насипи и армирани бетонови настилки.  Изградени са нови билетни каси, топла чакалня, чакалня за майки с деца, търговски площи. Изцяло е подменена фасадата и дограмата на сградата. Изпълнени са нови настилки и облицовки по подове, стени и тавани. До всички нива на гаровия комплекс е осигурен достъп за лица с намалена подвижност чрез изграждане и монтиране на асансьори и рампи, каквито са съвременните европейски изисквания. Реконструирана е магазията към приемното здание и е рехабилитиран пешеходен подлез, свързващ гарата с градския квартал „Главиница“. Поставени са указателни табели за бърза и лесна ориентация на пътниците. Изградена е нова вертикална планировка и е извършено благоустрояване на околното пространство.
След реконструкцията обектът отговаря на всички съвременни европейски изисквания за сигурна, удобна и общодостъпна среда.