Транспортна железопътна инфраструктура

"Рехабилитация на ЖП инфраструктура по ЖП линия Пловдив- Бургас, обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътна отсечка Михайлово- Калояновец, включително главни коловози, гари Михайлово, Калояновец"

Инвеститор:

ДП “Национална компания железопътна инфраструктура“

Строителен надзор:

ДЗЗД “ЕТАКОНС- ВИТО ФИРАТО“

Проектант:

“Рол плюс“ ООД- железопътен път; „Контактна мрежа“ ЕООД- контактна мрежа

Адрес:

Михайлово- Калояновец

Изпълнител:

ДЗЗД Консорциум «Джи Си Еф- СК-13- Трейс Рейлинфра Консорциум»

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

"Рехабилитация на ЖП инфраструктура по ЖП линия Пловдив- Бургас, обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътна отсечка Михайлово- Калояновец,  включително главни коловози, гари Михайлово, Калояновец"

Бюджет на проекта: 29 652 343 лв. без ДДС
Финансиращи органи:
Кохезионен фонд по Приоритетна ос 1 на ОП "Транспорт" 2007-2013, национално съфинансиране, съфинансиране от НКЖИ
Старт на проекта: 01.04.2011
Край на проекта: 12.02.2014


Железопътната линия Пловдив - Бургас е част от TEN-T мрежата и тази на европейски транспортен коридор VIII. Основна цел на проекта е да се увеличи скоростта за движение на влаковете в подновените участъци до 160 км/ч,  което ще доведе до намаление на време за пътуване с един час в железопътния участък Пловдив – Бургас.
Проектът за рехабилитация на железопътната инфраструктура по направлението Пловдив -Бургас включва проектиране по всички части: железен път и съоръжения, електрификация, сигнализация, телекомуникации и сгради.
Трасето е с обща дължина 292 км, от които 139 км единична и 153 км двойна линия. Преди реконстуркцията максималната скорост на движение на влаковете е 60-90 км/ч, а след окончателното приключване на ремонтните дейности се очаква достигане скорост от 130 до 160 км/ч.  
През  2014 г. ТРЕЙС завърши реконструкцията  на  първия участък  в  Михайлово  – Калояновец , който е с обща дължина 21 километра. В обсега на дейностите бяха включени  също главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, както и ремонт на сградите на двете гари  с дължина на железния път 21 км.
Спестеното време за пътуване на година при реализация на цялостния проект възлиза на 4,65 млн. евро. Преките ползи от реализацията на проекта са за:
Пътниците и превозвачите на товари в железопътния транспорт. Очаква се увеличаване на трафикът  с 14 % ;
Местните общности  в югоизточен район, населението е около 1 900 000 души;
Регионалната икономика, най-вече морското пристанище на Бургас с неговата нефтохимическа промишленост, други сектори на тежката промишленост, текстилния, селскостопанския и туристическия сектор;
Влаковите оператори – публични и частни.