Градска среда

„Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, Русе

Инвеститор:

Община Русе

Строителен надзор:

„Билдконсулт“ ООД

Проектант:

„Краси инвест“ ЕООД

Адрес:

Град Русе

Изпълнител:

BG ДЗЗД «Русе 2013»

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Описание на проект  „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства”
Бюджет на проекта: 5 303 182,86 лв.
Финансиращи органи: ОП "Регионално развитие" 2007-2013
Старт на проекта: 10.06.2013
Край на проекта: 20.07.2015
Улица „Александровска” е централната градска улица на гр.Русе. Застрояването от двете и страни със сгради, датиращи от края на 19 и началото на 20 век, представлява един стойностен ансамбъл, придаващ характерен архитектурен облик на Русе и категорично отличаващ го от останалите градове. По европейски за времето си образец главната улица е застроена с красиви двуетажни сгради със сключено застрояване в стилове неокласицизъм, псевдобарок, псевдоренесанс и сецесион.
В последните 10 години, на три етапа, главната улица от „Парка на младежта“ до площад „Батенберг“ с дължина около 2 км и централният площад в средната и част са реконструирани и превърнати в почти изцяло пешеходна зона. Така, от една страна е създадена благоприятна, достъпна градска среда за населението и гостите на града, а от друга е подсилен акцентът върху сградите от култулно-историческото наследство, които са експонирани от двете и страни.
Проектът  „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства”, изпълнен по Оперативна програма Регионално развитие, обхваща  последния участък от реконструкцията на главната улица от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“.
     В съответствие с одобрения инвестиционен работен проект са изпълнени следните видове строително-монтажни работи:
Оформяне на пешеходните зони с настилки от вибробетонови плочи, в различни цветови нюанси;
Рехабилитация на улиците за автомобилно движение в обхвата на обекта;
 Реконструкция на съществуващи дъждоприемни решетки по улица „Александровска
 Реконструкция на градинката на площад “Ал.Батенберг”;
Изграждане на автоматизирана система за напояване на зелените площи в обхвата на градината на площад „Александър Батенберг“ и саксийните стълбове по продължение на улица „Александровска“;
 Реконструкция на съществуващия фонтан на пл. „Батенберг и изграждане на два нови фонтана – на пл. „Хан Кубрат“ и пл. „Елиас Канети“ – без водно огледало, тип «сух» фондан;
Подмяна на съществуващите стълбове за улично осветление с нови лети чугунени стълбове, с осветителни тела, тип «фенери» и LED източници на светлина;
Електро инсталации за захранване на съществуващия и новоизградените фонтани, осветители и прожектори;
Изграждане на система от кабелна канална мрежа под терена с възможност за изтегляне на допълнителни кабели в бъдеще или подмяна на съществуващи без разкопаване;
Видеонаблюдение и контролен център;
Озеленяване на градината на пл. Батенберг, около паметника на Елиас Канети на едноименния площад, в кашпи и декоративни саксии, градинско обзавеждане;
Изработка и монтаж на декоративна фигура на дете-уличен музикант на фонтана на пл. Хан Кубрат, изработена от бронз и стъкло.

Извън проекта, със средства на дарители е изработен и монтиран паметник на Нобеловия лауреат Елиас Канети на едноименния площад. Дело е на известния български скулптор Георги Чапкънов.

Общата площ на рехабилитираната територия е 23 670 кв.м, в т.ч.:
     Рехабилитирани елементи на улична мрежа - 5 885 кв.м
    Подобрена паркова среда -6193 кв.м
Изградени/рехабилитирани пешеходни зони, тротоари, велоалеи -11592 кв.м

В проекта  са изпълнени специалните изисквания на Наредбата за достъпна среда на населението и хората с увреждания. Това означава  съобразяване на ширините на зоните за движение на пешеходци, наклони на пешеходните платна, скосявания на тротоари, липса на препятствия, тактилни ивици за информация на хората с увредено зрение, и др. елементи улесняващи движението на хора.
    Наред с постигнатите преки резултати от проектните дейности, с изпълнението на проекта са  постигнати следните качествени резултати:
Благоустроена и естетизирана физическа среда в централната градска зона на гр. Русе  - ревитализирано улично и площадно пространство, обновена зелена система, въведено  енергоспестяващо осветление;
Осигурени условия за  оптимална реализация на интегрираните функции на градската зона като място за живеене, работа и бизнес, отдих и развлечения за жителите и посетителите на града;
Подобрен екологичен статус на централната градска част на Русе с оглед отвеждане на част от автомобилното движение встрани от зоната и в резултат от модернизирането на зелената система;
Положително въздействие върху околната среда от реализацията на икономии до 30% спрямо традиционното конвенционално осветление от използваните в проекта LED осветители;
Подобрена достъпност и осигурен достъп на хора в неравностойно положение до обектите на интервенция, принос към подобряване степента на социално включване и професионална адаптация;
Повишена сигурност и безопасност на населението чрез въведената модерна система за видео-наблюдение; намален брой престъпления от посегателства върху имущество и сгради, прояви на дребно хулиганство и инциденти с криминален характер на територията на рехабилитираната зона за отдих;
Подобрена привлекателност на града и региона с оглед повишаване качеството на живот и привличане на инвеститори.